1

Rekrutacja




Dokumenty składane przez kandydatów na studia

 

Dokumenty składane przez kandydatów na studia I stopnia

 

Dokumenty składane przez kandydatów na studia II stopnia




Struktura kształcenia

Począwszy od roku akademickiego 1999/2000 rozpoczęto wdrażanie trójstopniowego systemu kształcenia, w związku z wprowadzaniem postanowień Deklaracji Bolońskiej:

  • stopień I trwający 7 semestrów, realizowany programem wspólnym dla całego kierunku pozwala osiągnąć tytuł inżyniera
  • stopień II trwający 3 semestry odbywa się w ramach specjalizacji i pozwala osiągnąć tytuł magistra inżyniera. Stopień ten dostępny jest także dla absolwentów innych Wydziałów Politechniki lub wyższych szkół zawodowych o pokrewnym profilu (trwa wtedy 4 semestry)
  • stopień III to czteroletnie studia doktoranckie lub studia podyplomowe

Co to jest Proces Boloński…?

  Proces Boloński zapoczątkowany został 19 czerwca 1999 roku. Wtedy to ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 29 krajów Europy podpisali Deklarację Bolońską. Zobowiązali się do  utworzenia do 2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area).
  Ministrowie edukacji na spotkaniach w Bolonii (1999), Pradze (2001) i Berlinie (2003) określili cele szczegółowe. Zobowiązali się również do koordynacji polityki edukacyjnej, tak aby europejskie systemy szkolnictwa wyższego stały się łatwiej porównywalne oraz były bardziej konkurencyjne i atrakcyjne w skali światowej.
  W ciągu czterech lat od podpisania Deklaracji Bolońskiej liczba krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim wzrosła z 29 do 40, co również nadaje dodatkowego znaczenia temu Procesowi.

Cele Procesu Bolońskiego

 • W Deklaracji Bolońskiej (1999) określono następujące cele:
  • przyjęcie systemu „czytelnych” i porównywalnych dyplomów
  • wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych, opartego na dwóch cyklach kształcenia
   (licencjat – magister)
  • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS)
  • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni
  • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
  • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego

W Komunikacie Praskim (2001) wprowadzono dodatkowo jeszcze trzy cele:

  • rozwój kształcenia przez całe życie (lifelong learning)
  • zwiększenie zaangażowania studentów na rzecz realizacji Procesu Bolońskiego
  • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą

  W Komunikacie Berlińskim (2003), uznając znaczenie badań jako integralnej części szkolnictwa wyższego, przyjęto dwa cele:
  • rozszerzenie systemu studiów o trzeci stopień – studia doktoranckie
  • współpraca Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą

  WSTECZ