Dodatek okresowy dla pracowników dydaktycznych - LIDER dydaktyczny

Dodatek okresowy dla pracowników dydaktycznych – LIDER dydaktyczny

image_pdfimage_print

 

Zasady przyznawania dodatku okresowego dla pracowników dydaktycznych, obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na rok 2023

 1. Dodatek okresowy za autorstwo lub współautorstwo wysoko punktowanych artykułów naukowych lub patentów dla pracowników dydaktycznych Wydziału Mechanicznego jest przyznawany zgodnie z §21 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Załącznik do Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia 30 marca 2022 roku), , w szczególności w zakresie działań określonych w ust. 1, pkt 1 i 3.
 2. Kandydaci wyłaniani są na podstawie kryteriów podanych w punkcie 3 niniejszych zasad, a dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z listą rankingową wyróżniających się pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Mechanicznego. Wydział w ramach możliwości finansowych może przyznać dodatek, zgodnie z całościową listą rankingową, jeżeli pracownik dydaktyczny znajduje się na pozycji wyższej niż najniżej sklasyfikowany pracownik, któremu przyznano dodatkowe wynagrodzenie dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Dodatek okresowy wypłacany jest tylko w okresie zatrudnienia na WM PK.
 3. Przy tworzeniu listy rankingowej brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
  – publikacje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia, zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (z afiliacją Politechniki Krakowskiej) i opublikowane w czasopiśmie znajdującym się w aktualnym w dniu rozpatrywania wniosków wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, przy przyjęciu liczby punktów przyznanych za publikacje zgodnie z tym wykazem; brane są pod uwagę publikacje za co najmniej 100 punktów; za rok opublikowania przyjmuje się rok opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma;
  – patenty przyznane na rzecz Politechniki Krakowskiej w roku poprzedzającym rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia (75 pkt. za patent przyznany przez Urząd Patentowy RP; 100 pkt. za patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do OECD, pod warunkiem zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP); za rok przyznania patentu przyjmuje się rok jego opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
  Liczba punktów za osiągnięcie wieloautorskie jest dzielona przez liczbę autorów.
  Dla każdego osiągnięcia wyznaczany jest indywidualny udział autorski osoby wnioskującej, będący odwrotnością liczby autorów tego osiągniecia. Suma indywidualnych udziałów autorskich zgłaszanych za osiągnięcia nie może przekraczać wartości 4.
  W zgłoszeniu dokonywanym przez osobę, której przyznano dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy za publikacje lub patenty w poprzednich latach, nie mogą być wykazywane osiągnięcia, za które zostało w poprzednim roku przyznane dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy.
 4. Ubieganie się o dodatek okresowy wymaga terminowego złożenia wniosku przez zainteresowanego pracownika wraz z wydrukiem opisującym publikację z Bazy Publikacji Pracowników Biblioteki PK lub wydrukiem strony ogłoszenia patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą.
 5. Wnioski zaparafowane przez kierownika jednostki WM zatrudniającej pracownika wraz
  z udokumentowanymi dokonaniami należy składać do Sekretariatu Dziekana WM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia, zgodnie z załączonym wzorem. Przyjmuje się, że wniosek może dotyczyć osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku dydaktycznym na dzień 1 stycznia roku, którego dodatkowe wynagrodzenie dotyczy.
 6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich upublicznienie w ramach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
 7. Lista kandydatów do przyznania dodatku okresowego przedstawiana jest przez Dziekana Kolegium Wydziału oraz Rektorowi PK.

 

Załączniki