Dokumenty składane przez kandydatów na studia I stopnia

image_pdfimage_print

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rejestrują się drogą elektroniczną, a następnie składają komplet dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych (WKR) w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora PK.

Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa dojrzałości (wydanego przez uprawnioną instytucję, tj. dla osób, które przystępowały do egzaminu maturalnego – przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; dla osób, które przystępowały do egzaminu dojrzałości – przez szkołę średnią),
 2. zaświadczenie o wynikach Centralnego Egzaminu Wstępnego z matematyki (dotyczy kandydatów, którzy przystąpili do CEW na Politechnice Krakowskiej),
 3. wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
 4. wypełniona ankieta osobowa według podanego poniżej wzoru,
 5. wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia według podanego poniżej wzoru,
 6. wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych” według podanego poniżej wzoru,
 7. wypełnione oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat według podanego poniżej wzoru;
 8. zaświadczenie wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na makrokierunek nanotechnologie i nanomateriały prowadzony na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także na pozostałe kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
 9. kserokopia dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców, paszportu, poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem,
 10. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia Karty Polaka (dotyczy cudzoziemców posiadających niniejszy dokument i ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich),
 11. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 12. dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość ustala Rektor PK.
  • 85 zł – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne prowadzone na każdym wydziale PK z wyjątkiem studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Architektury oraz z wyjątkiem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonego na Wydziale Mechanicznym.
  • 150 zł – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia prowadzone na Wydziale Architektury;
  • 120 zł – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzone na Wydziale Mechanicznym;

  Opłatę należy wnosić na „wirtualne konto”, którego numer przyznawany będzie in­dy­wi­dual­nie każdemu kandydatowi w trakcie rejestracji elektronicznej.

Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii opisanej w pkt 11 w formacie JPG o wymiarach: 236×295 pikseli, ±3 piksele.

Formularze:

INSTRUKCJA kompletowania i przekazywania dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2014/15

ANKIETA OSOBOWA kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Politechnikę Krakowską

PODANIE o przyjęcie na studia I stopnia

Informacje przekazywane osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego

OŚWIADCZENIE o spełnianiu/niespełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na Politechnice Krakowskiej bez wnoszenia opłat