Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

 

Deklaracja dostępności Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-07
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator ds. dostępności Politechniki Krakowskiej
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: jan.ortyl@pk.edu.pl
 • Telefon:+48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

(aktualizacja 15.02.2022)

1. BUDYNEK A WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 

Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
ADRES: al. Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków,

OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:
Budynek siedmiokondygnacyjny z wysokim parterem, dostępny przez schody przy wejściu głównym od strony wschodniej.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynek jest dostępny poprzez wejście od strony zachodniej, przy którym znajduje się pochylnia.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia (od strony wejścia po stronie zachodniej).
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
Sale wykładowe i pozostałe sale dydaktyczne są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku, na parterze w pomieszczaniu technicznym przy schodach, znajduje się urządzenie umożliwiające transport osoby na wózku po schodach w przypadku braku możliwości korzystania z wind np. w trakcie ewakuacji, gdy nie ma zasilania elektrycznego.
Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony zachodniej.
W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:
Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
W budynku, na parterze i pierwszym piętrze, znajdują się tabliczki tyflograficzne (tabliczki brajlowskie), z informacją o lokalizacji pomieszczeń

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:
Sale wykładowe ogólnodostępne są wyposażone w pętle indukcyjne.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

2. BUDYNKI B, C, D, E WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 

Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
ADRES: al. Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków

OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKÓW:
Budynki trzykondygnacyjne B, C, D oraz jednokondygnacyjny E, połączone korytarzem, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej lub z dziedzińców wewnętrznych pomiędzy budynkami B-C oraz C-D, bezpośrednio do auli znajdującej się w budynku C.
Budynek B, znajdujący się od strony wschodniej jest połączony przewiązką z budynkiem A na poziomie I piętra.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
W budynkach B, C, D znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynku C znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
Sala wykładowa w budynku C jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W sali znajduje się urządzenie umożliwiające przemieszczenie się po schodach osób na wózkach inwalidzkich.
Przy budynkach znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony wschodniej oraz południowej.
W pobliżu kompleksu budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:
Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:
Sala wykładowa w budynku C jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

3. BUDYNEK G WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 

Jednostki Wydziału Mechanicznego, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Filia Biblioteki
ADRES: al. Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków

OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:
Budynek dwukondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podnośnik windowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:
Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:
Sala wykładowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

4. BUDYNKI J, K WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 

Jednostki: Katedra Pojazdów Szynowych, Katedra Pojazdów Samochodowych, Katedra Informatyki Stosowanej, Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki, Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej.
ADRES: al. Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków, 

OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:
Budynek z niskim parterem, wejście od strony zachodniej (budynek J) z możliwością przejścia do budynku K.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
W budynkach znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością usytuowane na parterze oraz drugim piętrze.
Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku, od strony zachodniej, znajduje się wydzielone miejsce parkingowe.
Wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu pomiędzy budynkami J i K.
W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:
Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.