Przedmioty wybieralne

image_pdfimage_print

 

 1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez
  starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom.
  Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 1. Przy wyborze studenci korzystają z sylabusów (kart) przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów) oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności.
 2. Wybrane przedmioty na studiach I stopnia przedstawiciel samorządu studenckiego składa do dziekanatu w terminie:
  • do 21 listopada, w przypadku studentów I roku studiów, a wybrane przedmioty realizowane są w semestrze drugim (dot. przedmiotów realizowanych
   w Jednostkach pozawydziałowych),
  • do 31 marca, w przypadku studentów I roku studiów (przedmioty realizowane
   w semestrze trzecim i czwartym) oraz studentów II roku studiów
   (przedmioty realizowane od semestru piątego do semestru siódmego).

Przedstawiciel samorządu studenckiego składa w dziekanacie pisemne deklaracje, w/w terminach, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące wybranych przedmiotów. Przedmiot będzie realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku  wykładowego. Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.

 1. Wyboru przedmiotów wybieralnych oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom na studiach II stopnia studenci dokonują na pierwszym semestrze studiów w terminie do 21 listopada na studiach niestacjonarnych; do 31 marca na studiach stacjonarnych. Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego lub grupy dziekańskiej (przy wyborze przedmiotu specjalnościowego). Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.
 2. W razie braku wyboru przedmiotu przez studentów w wyznaczonym powyżej terminie, wyboru dokonuje prodziekan.