1

Konkurs BorgWarner Student Award 2018

Konkurs BorgWarner

Konkurs BorgWarner

Pobierz REGULAMIN




Dzień Otwarty 2018

Plakat na Dzień Otwarty 2018




Konkurs – Małopolska Noc Naukowców




Zapraszamy na szkolenie “Zaawansowane metody projektowania w programie CREO”

szkolenie prowadzi przedstawiciel firmy PRODART
w dniu 26.06.2017 o godz. 11:00 sala G121 (budynek G) wstęp wolny




Międzynarodowa Konferencja Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn i urządzeń CAME 2017

Instytut Informatyki Stosowanej

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w IV Konferencji Naukowej

Komputerowe wspomaganie
w budowie maszyn i urządzeń

Computer Aided
Mechanical Engineering

 

Konferencja odbędzie się w dniach:
25-26 maja 2017 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pracowników wyższych uczelni technicznych i jednostek naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przemysłu zajmujących się zastosowaniami technik komputerowych w Inżynierii Mechanicznej, a w szczególności systemami komputerowego wspomagania. Tematyka konferencji obejmuje:

 1. Zastosowania metody elementów skończonych FEM
 2. Symulacje przepływów
 3. Systemy CAD, CAM
 4. Automatyzacja maszyn i urządzeń
 5. Komputerowe systemy wspomagania eksperymentu
 6. Programowanie obliczeń inżynierskich
 7. Analiza obrazu i stereologii w inżynierii materiałowej i medycynie
 8. Systemy informatyczne w inżynierii materiałowej
 9. Systemy teleinformatyczne w inżynierii mechanicznej
 10. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie przemysłowym
 11. Inżynieria biomedyczna i biocybernetyka
 12. Technologie informatyczne w edukacji

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: Edward LISOWSKI – PKlisowski@mech.pk.edu.pl

Członkowie:

Piotr CYKLIS – PK
Ryszard DINDORF – PŚk
Jan DUDA – PK
Piotr DUDA – PK
Józef GAWLIK – PK
Mirosław GŁOWACKI – AGH
Marek IWANIEC – AGH
Thomass IMPELLUSO -HVL
Andrzej KĘSY – PRad
Zbigniew KĘSY – PRad
Artur KROWIAK – PK
Waldemar KWAŚNY – PŚ
Krzysztof LUKASZKOWICZ – PŚ
Fumito MASUI – KIT
Hiroshi MASUI – KIT
Hassan MOMENI – HVL
Jacek PIETRASZEK – PK
Robert PŁATEK – ABB
Michał PTASZYŃSKI – KIT
Ullah SHARIF – KIT
Xueguan SONG – DUT
Jolanta STACHARSKA-TARGOSZ – PK
Leszek WOJNAR – PK

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
Renata DWORNICKA

Zastępca przewodniczącego:
Grzegorz FILO
Andrzej SKOWRONEK

Członkowie:
Marcin CEGIELSKI
Wojciech CZYŻYCKI
Mariusz DOMAGAŁA
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA
Renata FILIPOWSKA
Mariusz KRAWCZYK
Paweł LEMPA
Błażej BĄCALSKI

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Informatyki Stosowanej
Al. Jana Pawła II nr.37
31-864 Kraków
Strona internetowa konferencji: http://came.mech.pk.edu.pl/

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków




Student Wydziału Mechanicznego w finale konkursu Renault




Sukces Naszych Studentów!

 

Studenci z Koła Naukowego Automatyki i Robotyki wygrali konkurs robotów organizowany w ramach 9 Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Twórcami robota są: inż. Krzysztof Kieroński, inż. Daniel Krzyżanowski, inż. Aleksander Kukla i inż. Łukasz Lizak. Opiekunem naukowym jest dr inż. Waldemar Małopolski.
Ze względów regulaminowych w konkursie mogły brać udział zespoły maksymalnie do trzech osób. Za zajęcie pierwszego miejsca studenci otrzymali nagrodę w wysokości 10 000 tysięcy złotych.

 

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Więcej szczegółów



Archived: Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 października 2016 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2011:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 4. były zatrudnione przez co najmniej cztery lata na stanowisku adiunkta lub asystenta,
 5. ukończyły studium doskonalenia pedagogicznego lub inną formę szkolenia pedagogicznego,
 6. posiadają umiejętności pozyskiwania środków na prowadzenie prac naukowo-badawczych
  oraz kierowania projektami,
 7. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
 8. posiadają wiedzę z zakresu szeroko pojmowanego zarządzania, technologii wytwarzania, eksploatacji systemów produkcyjnych, metrologii warstwy wierzchniej oraz planowania
  i prowadzenia badań,
 9. posiadają doświadczenie w pomiarach oraz analizie stanu warstwy wierzchniej, w tym struktury geometrycznej powierzchni,
 10. posiadają dorobek naukowy w zakresie badań stanu warstwy wierzchniej, w tym struktury geometrycznej powierzchni (udział w konferencjach naukowych, publikacje),
 11. posiadają umiejętności organizacyjne.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój 403,
tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 6.04.2016 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 8.04.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).




Archived: Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS
na stanowisko

profesora zwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r.)
w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi

na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) oraz warunki § 83 Statutu PK w szczególności:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych
 2. zajmują wybitną pozycję w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji
 3. mają znaczący dorobek w obszarze obróbki skrawaniem, modelowania i symulacji procesów obróbki oraz wytwarzania na obrabiarkach CNC
 4. mają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi
 5. mają istotne doświadczenie we współpracy z przemysłem
 6. mają osiągnięcia dydaktyczne
 7. mają doświadczenie w opracowaniu programów kształcenia.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A09 w godz. 8.00-15.30) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

1.    podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    życiorys,
3.    kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

Termin składania podań upływa 06.04.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 12.04.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r. jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).




Archived: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS
na stanowisko

profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r.)
w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) oraz warunki § 84 Statutu PK.
Niezbędne wymagania:

 1. tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 2. znaczny dorobek naukowy,
 3. osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi lub wybitne osiągnięcia projektowe,
 4. współpraca przemysłowa w zakresie inżynierii medycznej,
 5. znajomość następujących zagadnień:
 • inżynieria rekonstrukcyjna i jej zastosowanie w medycynie,
 • systemy modelowania komputerowego (CAD, CAM),
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • programowanie w języku C++,
 • nadzorowanie procesów wytwarzania,
 • metody sztucznej inteligencji.
 • po wygranym konkursie Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy

6. po wygranym konkursie Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A09 w godz. 8.00-15.30) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. życiorys,
 3. autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności;
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 5. wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego;
 6. informację o kształceniu kadry.

Termin składania podań upływa 06.04.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 12.04.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2016 r.  jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).




Archived: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2016 r.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust.2)
z późn. zm. i Statucie PK (§84) oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalności mechanika materiałów;
 2. posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie mechaniki ciał odkształcalnych, udokumentowany publikacjami i referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 3. posiadają dorobek w zakresie prowadzenia i uczestnictwa w projektach badawczych;
 4. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, z co najmniej jednym otwartym przewodem doktorskim pod swoim promotorstwem;
 5. posiadają doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń oraz projektów i prac dyplomowych oraz są przygotowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów wytrzymałość materiałów, teoria sprężystości, teoria plastyczności, reologia, w tym również w języku angielskim;
 6. mają dorobek w zakresie opieki nad studencką działalnością naukową;
 7. posiadają czynną znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w mowie i piśmie;
 8. mogą wskazać Politechnikę Krakowską jako swoje podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrazić zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym, a także dla uprawnień Wydziału do nadawania stopni naukowych.

Kandydaci powinni złożyć w pokoju Kierownika Administracyjnego Wydziału
Mechanicznego (Kraków, al. Jana Pawła II 37, bud. A, pok. A09, na parterze w godz.800-1600)
do dnia 10.02.2016 r. następujące dokumenty:

1.    Podanie.
2.    Życiorys.
3.    Odpisy dokumentu poświadczającego nadanie tytułu profesora lub stopnia doktora
habilitowanego oraz certyfikatów, zaświadczeń.
4.    List motywacyjny.
5.   Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, projektów badawczych.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale planowane jest do 12.02.2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).”

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.




Archived: Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki Stosowanej (2)

 

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

na podstawie art.114 ust.6 Ustawy o szkolnictwie wyższym
oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

ogłasza

K O N K U R S

na objęcie z dniem 1 marca 2016 r.

stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki
Instytutu Informatyki Stosowanej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w kierunku informatyka, informatyka stosowana, automatyka i robotyka (dopuszcza się ukończenie innego kierunku studiów technicznych pod warunkiem udokumentowanego doświadczenia w zakresie pozostałych wymagań)
 2. uzyskali dobre wyniki w czasie studiów,
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 4. posiadają udokumentowaną biegłą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzona udziałem
  w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
 6. posiadają bardzo dobrą znajomość języka C++, Java Script, mile widziana znajomość języków programowania Python, PHP, C#
 7. posiadają doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych w standardzie UML,
 8. posiadają znajomość zagadnień związanych z biocybernetyką i informatyką medyczną,
 9. posiadają znajomość i doświadczenie w zakresie stereologii, komputerowej analizy obrazu oraz grafiki komputerowej,
 10. odbyły szkolenie pedagogiczne.

Dopuszcza się udział w konkursie Kandydatów, którzy nie spełniają jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37 budynek G, pokój G/106,
tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 07 stycznia 2016 r. następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz certyfikatów, zaświadczeń,
 4. wykaz dorobku naukowego (jeżeli dotyczy),
 5. autoreferat opisujący osiągnięcia Kandydata,
 6. zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego (jeżeli dotyczy),

Rozstrzygnięcie Konkursu na Wydziale nastąpi do 08 stycznia 2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm).