Energetyka Odnawialna

image_pdfimage_print

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne ale również wzrost cen paliw podstawowych proporcjonalnie do wyczerpywania się ich zasobów naturalnych i coraz większych nakładów finansowych na ich wydobycie. W Polsce również rośnie udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Za tymi zmianami powinny nadążać zmiany w kształceniu inżynierów na kierunku Energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów ze znajomością odnawialnych źródeł energii.
Absolwent specjalności Energetyka odnawialna jest przygotowany z zakresu z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Posiada wiedzę obejmującą między innymi takie zagadnienia jak: produkcja energii pochodząca ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych, oraz procesy toryfikacji i zgazowania biomasy.
Ponadto posiada umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru: turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych-kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafi zaprojektować instalacje geotermalne. Ma przygotowanie do obliczeń mikrosiłowni i potrafi je zastosować jako rozproszone źródła energii. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na projektowanie, instalowanie i użytkowanie instalacji i systemów energetycznych bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna są odpowiednio przygotowani do wykonywania zadań badawczych, a dzięki umiejętnościom określania potrzeb energetycznych i dokonywania odpowiedniego wyboru, również projektowych. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi: CAD, MES, CFD, OZC, CO przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawniają one do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskując tytuł inżyniera są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.