pobrane

KOMUNIKAT NR 12 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

image_pdfimage_print

KOMUNIKAT NR 12


REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


im. Tadeusza Kościuszki


z dnia 16 października 2020 r.


znak R.0201.124.2020

 

 

w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Krakowa dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych

 

 

Ze względu na wprowadzenie miasta Krakowa do obszaru czerwonego, informuję:


§ 1


1. Kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, projekty, seminaria) prowadzone jest wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Laboratoria mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej. Decyzję w tym zakresie podejmują dziekani poszczególnych wydziałów.

 

§ 2


1. Zakazuje się organizowania na terenie Politechniki Krakowskiej wszelkich konferencji, sympozjów, imprez sportowych i kulturalnych.

2. Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziału, komisji i innych ciał kolegialnych odbywają się zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy liczba uczestników zebrania jest mniejsza lub równa 10, zebranie może być przeprowadzone w formie stacjonarnej, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

§ 3


W zakresie organizacji pracy zastosowanie mają przepisy Zarządzenia nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r., z późn. zm. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

§ 4


1. Komunikat wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Krakowa dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych, zostaną podane w późniejszym terminie, po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów.

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz