Konkurs architektoniczny

image_pdfimage_print

Konkurs architektoniczny

pt. „Zadaszenie miejsc postojowych dla rowerów oraz motocykli na terenie kampusów Politechniki Krakowskiej”.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, zwana dalej Organizatorem
 2. Informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.a7.arch.pk.edu.pl
 3. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego modułowego zadaszenia miejsc postojowych dla rowerów oraz motocykli na terenie kampusów Politechniki Krakowskiej na ul. Warszawskiej, ul. Podchorążych a także na Czyżynach. Projekt uwzględniać może ustawienie ich w obecnych lokalizacjach tychże miejsc, z ewentualnym pozostawieniem istniejących stojaków.
 4. Wyłonienie najlepszych prac dokona wybrana Komisja.

 

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do studentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, zwana dalej Uczestnikiem, która spełnia warunki niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest pobrać formularz zgłoszeniowy w sekretariacie Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Adres: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, A-7, ul Podchorążych 1, 30-084 Kraków lub ze strony internetowej www.a7.arch.pk.edu.pl
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie lub osobiste dostarczenie go w terminie do dnia 6 marca 2017 roku na adres: Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, A-7, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Koordynatorem Konkursu jest dr szt. inż. arch. Marek Firek.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku projektu zadaszenia miejsc postojowych dla rowerów i motocykli. Projekt należy przedstawić na maksymalnie czterech planszach o wymiarach 70 x 50 cm.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie w każdym momencie jego trwania, jeśli istnieje co do niego podejrzenie o działanie niezgodne z regulaminem. Organizator ma też prawo unieważnić konkurs, lub nie przyznać głównej nagrody w przypadku niezadawalającego poziomu zaprezentowanych prac. Informacja o unieważnieniu konkursu i uzasadnienie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.a7.arch.pk.edu.pl Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do przekazanych swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Prawa autorskie i deklaracje

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, ze zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez fakt przystąpienia do Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora, z chwila rozstrzygnięcia Konkursu, autorskie prawa majątkowe do wykonanego projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac, które będą prezentowane.
 5. Nazwiska Zwycięzców Konkursu będą podane do publicznej wiadomości.
 6. W momencie przyjęcia nagrody Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego projektu
 7. W sytuacji, gdy podjęta zostanie decyzja o wybraniu do realizacji elementów projektu, autor/autorzy zostaną zaproszeni do współpracy.

 

Wyniki Konkursu

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 8 kwietnia 2017 roku.
 2. Zgłoszone do Konkursu prace ocenione zostaną przez Komisje Sędziowska wyłonioną spośród pracowników Politechniki Krakowskiej.
 3. W trakcie narady Komisja Sędziowska wyłoni zwycięzcę oraz przyzna nagrody.
 4. Opublikowanie wyników nastąpi w dniu 11 kwietnia 2017 roku na stronie www.a7.arch.pk.edu.pl

Nagroda

 1. Nagroda główna w Konkursie wynosi 3 000 zł.
 2. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca wynosi 2 000 zł.
 3. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca wynosi 1 000 zł.
 4. Prace wyróżnione w Konkursie prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 5. Nagrodzeni zobowiązani są w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o wynikach Konkursu poinformować Organizatora drogą elektroniczną o przyjęciu nagrody oraz gotowości uiszczenia podatku dochodowego od nagrody.

 

Reklamacje

Wszystkie ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać należy na adres Organizatora. Reklamacje te musza zawierać opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie trzech tygodni od ich otrzymania.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść Regulaminu dostępna będzie na stronie www.a7.arch.pk.edu.pl oraz w siedzibie Organizatora do 11 kwietnia 2017 roku.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza tym samym, że wyraża zgodę na wszystkie zawarte w Regulaminie zasady.
 3. Jeśli chodzi o sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.