KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

image_pdfimage_print

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

 

 

Znak: M-06-1100- 461 /2019                                                                Kraków, dn. 12.12.2019 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego
 1. Dodatkowe wymagania:
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, mikroobróbki, wybranych aspektów zastosowania inżynierii wytwarzania w medycynie, zarządzania projektami, zarządzania produkcją;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: niekonwencjonalne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych, technologie kształtowania wyrobów podstawy zarządzania, zarządzanie produkcją i usługami, rachunek kosztów dla inżyniera;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • obecność i prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

–przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 24.02.2020 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, IV piętro, p.A403) w godz. 8.00-15.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy M-06-1100-461/2019 lub przesłać w formie skanów na adres email: sekretariatM6@mech.pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 7 lutego 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 lutego 2020 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w dniach 24-28.02.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić