dsc

KONKURS na objęcie z dniem 18.03.2020r. stanowiska asystenta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym

image_pdfimage_print

M-03/180-02/2020

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

o g ł a s z a:

KONKURS

na objęcie z dniem 18.03.2020r. stanowiska asystenta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-dydaktyczną, spełniają określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art.116 i 119, ponadto spełniają warunki §57, pkt.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019r. oraz które:

1. posiadają co najmniej stopień magistra inżyniera lub równorzędny,

2. uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub posiadają doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego,

3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego

, 4. posiadają umiejętności posługiwania się programami MES,

5. posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),

6. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,

7. Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,

2. Życiorys,

3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,

4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy; (https://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)

5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy) (https://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)

6. Kwestionariusz osobowy, 7. Oświadczenie o zaliczeniu do dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna.

W/w dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 31 – 864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A317, w godzinach od 09:00 do 13:00 w terminie do 29.02.2020r.:

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.03.2020r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

* Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 08 do 09 marca 2020r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu