O kierunku Inżynieria Biomedyczna Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

 

Inżynieria biomedyczna jako element systemu ochrony zdrowia, po przemyśle zbrojeniowym, energetycznym oraz przemyśle związanym ze sportem i rekreacją,  jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. W samej tylko Europie budżet sektora inżynierii biomedycznej po koniec I dekady XXI wieku szacowany był na ponad 200 mld euro w skali roku, a tempo jego rozwoju przekraczało 7% rocznie.

W odpowiedzi na rosnącego znaczenia nauk inżynierskich w medycynie również Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oferuje edukację inżynierów i magistrów biomedycznych. W ramach kierunku uruchamiane są studia tylko w trybie stacjonarnym pierwszego (3,5 roku) i drugiego stopnia (1,5 roku).

 

Plany studiów oraz sylabusy dostępne są na stronie:

http://syllabus.pk.edu.pl/public/links.pk?id=63

Przedmioty kierunkowe umożliwiają absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu biomechaniki inżynierskiej i sztucznych narządów, mechaniki płynów biologicznych, inżynierii biomateriałów, mechatroniki, aparatury medycznej oraz technik obrazowania medycznego i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wraz ze znajomością metod projektowania wspomaganego komputerowo, podstaw metod numerycznych i podstaw elektroniki medycznej studenci uzyskają znajomość projektowania urządzeń biotechnicznych wspomagających funkcje człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych. Istotną częścią wykształcenia absolwenta kierunku inżynieria biomedyczna jest również wiedza z podstaw zarządzania w służbie zdrowia. Absolwenci kierunku posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek oferuje specjalistyczne wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego i zarządzającego placówkami służby zdrowia, jako specjalisty w zakresie oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.  Studenci są również przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, jednostkach odbioru technicznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w instytucjach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Studia w ramach kierunku Inżynieria Biomedyczna mają charakter międzyinstytutowy, w związku z czym studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe i różne kierunki nauczania. Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia twórczej pracy w różnorodnych firmach, w których nauki techniczne wspomagają medycynę.

 

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie:

http://riad.usk.pk.edu.pl/~biomech/