zarządzenie rektora w sprawie organizacji pracy

Organizacja pracy od 31 stycznia do 27 lutego – zarządzenie Rektora

image_pdfimage_print

 

ZARZĄDZENIE NR 8

Rektora Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 27 stycznia 2022 r.

znak R.0201.4.2022

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r.:
poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy:
a) ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej i PK,
b) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie,
c) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
d) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych oraz bezpieczeństwo IT,
wszelkie spotkania, narady, posiedzenia organów i innych ciał kolegialnych mogą odbywać się jedynie zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 71 z dnia 26 maja 2021 r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – załącznik do Zarządzenia nr 123 z 30 listopada 2021 r.).
Traci moc Komunikat nr 1 Rektora PK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

w zastępstwie za Rektora PK

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał