images

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

image_pdfimage_print

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

Znak: M12.11.2020 Kraków, dnia 20.04.2020 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 1. Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku wzornictwo

 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego

 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami,

 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego

 • posiadanie przynajmniej 3-letniego doświadczenie zawodowego w dziedzinie projektowania wzornictwa przemysłowego

 1. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziedziny wzornictwa przemysłowego;

 • doświadczenie projektowe w dziedzinie projektowania środków transportu;

 • posiadane doświadczenie szkoleniowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego;

 • doświadczenie w pracy organizacyjnej;

 • po zatrudnieniu w PK złożenie oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2018r poz. 1668 z późn. zm.)

 • po zatrudnieniu w PK złożenie upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku wewnętrznego oraz przepisów PK
umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl,

2) przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,

3) dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

4) niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia
lub zdrowia ludzkiego.

3.2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

1) Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz uczestnictwa
w kształceniu doktorantów należy w szczególności:

a) realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy
Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim;

b) prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż
2 godziny tygodniowo);

c) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

d) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i programów kształcenia
w szkole doktorskiej;

e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych;

f) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

g) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

h) promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;

i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

j) opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;

k) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

l) aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów
i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów.

2) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności:

a) upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie
artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych;

b) prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;

c) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

d) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty
architektoniczne, wdrożenia);

e) opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe
i pozabudżetowe na badania naukowe,

f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni
naukowych i tytułu naukowego;

3) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności:

a) praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich
i rektorskich komisjach;

b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji
na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;

c) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;

d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej

e) pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi
i obozami naukowymi;

f) opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

g) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie
jakości kształcenia,

4) Do obowiązków określonych w pkt. 1-3 należą również inne powierzone
przez bezpośredniego przełożonego obowiązki w zakresie kształcenia lub naukowe,
lub organizacyjne.

 1. Wymagane dokumenty:

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,

możliwe przeprowadzenie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Sekretariat Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12), al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, znak sprawy M12.11.2020 .

Dopuszcza się przesłanie dokumentacji w formie skanów na adres e-mail: m-12@pk.edu.pl
oraz joannapp@mech.pk.edu.pl. Tytuł maila „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy M12.11.2020.”

Dokumenty należy przekazać w terminie do 24 maja 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26 maja 2020 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12) al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, II piętro, p.A213) w godz. 8.00-15.00 w dniach 1-18.09.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Załączniki