dsc

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

image_pdfimage_print

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

Znak: M12.110.26.2020 Kraków, dnia 18.09.2020 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku wzornictwo
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego
 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego
 • odbyty staż w firmie produkującej środki transportu.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziedziny wzornictwa przemysłowego;
 • doświadczenie projektowe w dziedzinie projektowania środków transportu;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej;
 • po zatrudnieniu w PK złożenie oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2018r  1668 z późn. zm.)
 • po zatrudnieniu w PK złożenie upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1.  Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. 

 

Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności: 

 1) przestrzegać  regulaminu  pracy  i  ustalonego  porządku  wewnętrznego  oraz  przepisów  PK
      umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl, 

 2) przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
      przepisów przeciwpożarowych,

 3) dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których
      ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

 4) niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia
     lub zdrowia ludzkiego. 

 

3.2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

 

1) Do  obowiązków  w  zakresie  kształcenia  i  wychowywania  studentów  oraz  uczestnictwa
    w kształceniu doktorantów należy w szczególności: 

 1. a) realizacja pensum dydaktycznego,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  Pracy
              Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim;
 2. b) prowadzenie konsultacji ze  studentami  i  doktorantami  (w  wymiarze  nie  mniejszym  niż
              2 godziny tygodniowo); 
 3. c) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 4. d) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i programów kształcenia
  w szkole doktorskiej;
 5. e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych;
 6. f) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 7. g) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 8. h) promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;
 9. i) dbałość o wysoką  jakość  kształcenia  i  zgodność  pracy  dydaktycznej  z  zasadami
             wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 
 10. j) opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;
 11. k) terminowe sporządzanie obowiązującej  nauczycieli  akademickich  dokumentacji  toku studiów; 
 12. l) aktywowanie ankiety oceny  nauczyciela  akademickiego,  dokonywanej  przez  studentów
            i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów. 

 

2) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności: 

 1. a) upowszechnianie wyników badań  naukowych,  w  szczególności  poprzez  publikowanie
      artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych; 
 2. b) prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;
 3. c) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 4. d) udział w komercjalizacji  wyników  badań  (patenty,  prawa  ochronne,  projekty
             architektoniczne, wdrożenia); 
 5. e) opracowywanie wniosków grantowych  oraz  ubieganie  się  o  środki  budżetowe
              i pozabudżetowe na badania naukowe, 
 6. f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni
  naukowych i tytułu naukowego;

 

3) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności: 

 1. a) praca w organach  i  ciałach  kolegialnych  uczelni,  w  tym  w  wydziałowych,  senackich
              i rektorskich komisjach;
 2. b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji
  na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
 3. c) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;
 4. d) organizowanie konferencji, sympozjów,  seminariów  i  innych  form  aktywności akademickiej
 5. e) pełnienie roli opiekuna  roku  lub  opiekuna  grupy  studenckiej,  opieka  nad  kołami naukowymi
              i obozami naukowymi; 
 6. f) opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 7. g) inna działalność organizacyjna  służąca  usprawnieniu  funkcjonowania  uczelni,  poprawie
              jakości kształcenia, 

 

4) Do  obowiązków  określonych  w  pkt.  1-3  należą  również  inne  powierzone 
       przez  bezpośredniego przełożonego obowiązki w zakresie kształcenia lub naukowe,
       lub organizacyjne.

 1. Wymagane dokumenty:

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

–możliwe przeprowadzenie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),


Wymagane  dokumenty  należy  przesłać  pocztą  lub dostarczyć na  adres:  Wydział Mechaniczny  Politechniki Krakowskiej, Sekretariat Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12),  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A213 w godz. 9.00-14.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, znak sprawy M12.110.26.2020 . 

 

Dopuszcza się przesłanie dokumentacji w formie skanów na adres e-mail: m-12@pk.edu.pl
oraz joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl. Tytuł maila „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy M12.110.26.2020.”

 

Dokumenty należy przekazać w terminie do 28 października 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 6 listopada 2020 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12) al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, II piętro, p.A213) w godz. 8.00-15.00 w dniach 16-20.11.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić