Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym

image_pdfimage_print

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

 

 

Znak: M-06-1100-    94 /2020                                                               Kraków, dn.27.04.2020r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny automatyka i robotyka,
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie modelowania i optymalizacji systemów, konstrukcji i sterowania robotów, integracji informacji w systemach produkcyjnych, inteligentnych systemów wytwarzania,
 • doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu stanowisk komputerowych oraz sieci komputerowej (w tym konfiguracja i zarządzanie).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK z przedmiotów: integracja informacji w systemach produkcyjnych, inteligentne systemy wytwarzania, modelowanie i optymalizacja systemów, podstawy automatyzacji i robotyzacji, podstawy robotyki, roboty i manipulatory, sterowanie procesami ciągłymi,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK ,
 • przygotowywanie stanowisk badawczych i dydaktycznych,
 •          obsługa i serwisowanie stanowisk komputerowych oraz sieci komputerowej,
 • prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe, w tym również w języku angielskim),

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2020 r.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Sekretariatu Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, IV piętro, p. A403) lub przesłać w formie skanów na adres email: sekretariatM6@mech.pk.edu.pl

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy M-06-1100-94/2020

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2020 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 czerwca 2020 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w dniach 17-19.06.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić