Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zaprasza Panie i Panów na studia stacjonarne I stopnia – kierunek ENERGETYKA

image_pdfimage_print

Projekt nr POKL 04.01.02-00-050/10 “Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku ENERGETYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Inżynierowie energetycy różnych specjalności są dziś poszukiwani na rynku pracy przez wielkie elektrownie, elektrociepłownie oraz inne zakłady. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło ENERGETYKĘ do kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i objęło ją programem studiów zamawianych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
ENERGETYKA to studia międzywydziałowe, realizowane wspólnie przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.
Studia inżynierskie I stopnia trwają siedem semestrów (3,5 roku).

 W ramach studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone są cztery specjalności; na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:
Elektroenergetyka,

na Wydziale Mechanicznym:
Energetyka Odnawialna,
Systemy i Urządzenia Energetyczne,
Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska.

 Specjalności te zapewniają wykształcenie inżynierów posiadających wiedzę z zakresu techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej. Studenci w trakcie kolejnych lat studiów zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej oraz elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach. Prowadzący kładą duży nacisk na zdobycie umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poznania zasad ochrony środowiska w energetyce. Studentki i studenci otrzymują ogólną wiedzę inżynierską w zakresie budowy, użytkowania, badań i diagnostyki różnego typu silników spalinowych czy elektrycznych. Zdobywają także praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi (CAD, MES, CFD, OZC, CO). Poza zdobyciem wiedzy z dziedziny elektrotechniki i elektroenergetyki uczestnicy projektu na III roku studiów uzyskują uprawnienia eksploatacyjne dotyczące urządzeń energetycznych potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

 Absolwenci kierunku ENERGETYKA są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych – w tym wytwarzaniem oraz dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej. Mogą się oni ubiegać o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 Program stypendialny dla studentek i studentów na kierunku ENERGETYKA zamawiana Politechniki Krakowskiej – dotyczy naboru w roku 2011

  1. Stypendia na I roku studiów (2011/2012): 60 stypendiów po 1000 zł przez 9 miesięcy, kryterium otrzymania – wyniki maturalne.
  2. Stypendia na II roku studiów (2012/2013): 50 stypendiów po 1000 zł przez 9 miesięcy, kryterium otrzymania – średnia ocen z pierwszego roku.
  3. Stypendia na III roku studiów (2013/2014): 40 stypendiów po 1000 zł przez 9 miesięcy, kryterium otrzymania – średnia ocen z drugiego roku.
  4. Stypendia na IV roku studiów (2014/2015): 40 stypendiów po 1000 zł przez 5 miesięcy, kryterium otrzymania – średnia ocen z trzeciego roku.

Dodatkowa oferta edukacyjna dla studentek i studentów ENERGETYKI

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz szkolenie „Radzenie sobie ze stresem i organizacja czasu pracy” – I semestr I roku.
  2. Zajęcia z obsługi programu AUTOCAD, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego (dla wybranej grupy studentów) – II rok.
  3. Zajęcia z „Modelowania komputerowego układów energetycznych” oraz kursy na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych – III rok studiów.
  4. Płatne trzymiesięczne staże (dla wybranej grupy studentów) – po III roku.
  5. Szkolenie: „Projekty OZC, CO oraz wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków” , „Warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy”- IV rok studiów.

Zapraszamy do studiowania na ENERGETYCE – międzywydziałowym kierunku przyjaznym dla studentek i studentów. Jesteśmy przekonani, że dodatkowe elementy programu studiów podnoszą atrakcyjność studiowania i poziom wykształcenia, zwiększając tym samym wartość naszych absolwentów na rynku pracy.