1

Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej
Regulamin egzaminu dyplomowego
Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM
Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego
Warsztat pisania pracy dyplomowej
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej

Obowiązki Studenta

W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.

Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf
gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:

 • Nazwisko Imię,
 • Kierunek Studiów,
 • Specjalność/blok profilujący dyplom,
 • Stopień studiów,
 • Rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

Student przesyła wypełnioną deklarację za pomocą aplikacji Teams do Promotora w terminie:

 • 15 listopada 2023 r. – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
 • 15 maja 2024 r. – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przesyłanie deklaracji poprzez e-mail. Promotor nie otrzyma takiej wiadomości.

Regulamin egzaminu dyplomowego

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego student może przystąpić po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności. Szczegółowy harmonogram
  egzaminu dyplomowego oraz skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego dostępny
  jest na stronie www Wydziału.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym odbywa się zgodnie Zarządzeniem nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 lutego 2022 r., znak R.0201.23.2022, dotyczącym zmiany Zarządzenia nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu. Termin dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 7. Przekazanie do dziekanatu kompletu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego

 1. Dziekan dokonuje wyboru recenzenta pracy dyplomowej, spośród kandydatów wskazanych przez Promotora.
 2. Student wysyła do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:
  – imię i nazwisko studenta,
  – rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  – kierunek studiów,
  – specjalność/profil dyplomowania.
 3. Promotor informuje studenta o wybranym przez Dziekana Recenzencie pracy dyplomowej.
 4. Student, niezwłocznie po otrzymaniu od Promotora informacji na temat wskazanego przez Dziekana recenzenta, umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/), obowiązkowo wskazując w systemie Promotora i wybranego przez Dziekana Recenzenta. Praca powinna być sformatowana zgodnie z aktualnym wzorem (wzór pracy dyplomowej WM). Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.
 5. Promotor zobowiązany jest do weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w metadanych pracy i na stronie tytułowej pliku pracy wydania Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu, oraz oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Promotor jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów wydrukowanych z systemu i odręcznie podpisanych w/w dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 6. Recenzent zobowiązany jest do oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału, wydrukowanego z systemu i odręcznie podpisanego arkusza oceny pracy dyplomowej. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 7. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
 8. Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wypełnienia, i dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej podpisanego przez siebie oraz Promotora i Recenzenta, protokołu z egzaminu dyplomowego.
 9. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego wraz z teczkami akt osobowych studenta, nie później niż kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu.

 

Wykaz oryginałów odręcznie podpisanych dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej (podpisane przez promotora),
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK),
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,
 6. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką),
 7. Umowa dotycząca praw autorskich (Proszę drukować tylko jeżeli specyfika pracy tego wymaga),
 8. Kwestionariusz cudzoziemca (w przypadku cudzoziemców).

Wykaz dokumentów, które Student dostarcza do Promotora

 1. Karta tytułowa pracy, (uzupełniona przez Studenta) zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy dyplomowej.

Wykaz dokumentów, które Promotor dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).
 4. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

Wykaz dokumentów, które Recenzent dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Na Wydziale Mechanicznym PK obowiązuje jednolity wzór pracy dyplomowej. Przed rozpoczęciem pisania pracy należy pobrać aktualny wzór pracy:

Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki PK.

W trakcie pisania pracy dyplomowej studenci mogą napotkać szereg problemów:
– trudność wyboru tematu pracy,
– trudność wyboru i selekcji aktualnego stanu literatury na dany temat,
– ocena wiarygodności i rzetelności publikacji,
– nieznajomość, bądź nieumiejętność doboru odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych,
– nieznajomość zasad tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
– nieznajomość zagadnień własności intelektualnej, w tym własności autorskiej i przemysłowej. 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Procedura dyplomowa na Politechnice Krakowskiej – wymogi merytoryczne, redakcyjne, zalecenia edytorskie, procedura antyplagiatowa, archiwizowanie prac;
2. Wybór tematu i zakresu pracy dyplomowej;
3. Opracowanie strategii wyszukiwania materiałów i publikacji oraz narzędzia ułatwiające ich wybór;
4. Wyszukiwanie informacji i publikacji (katalog biblioteczny, multiwyszukiwarka, bazy danych, repozytoria naukowe, wyszukiwarki naukowe);
5. Selekcja i weryfikacja materiałów oraz publikacji o charakterze naukowym;
6. Dostęp do materiałów i publikacji naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej – udostępnianie w Bibliotece PK, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK, zasady udostępniania baz danych, rodzaje licencji, zagadnienia Open Access;
7. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie literaturą przedmiotu – menedżery bibliografii Mendeley, style bibliograficzne i przypisy;
8. Prawo autorskie i jego naruszenia (plagiat, ghostwriting, guest authorship); „drapieżne” czasopisma.

Istnieje możliwość zmodyfikowania tematyki szkolenia w zależności od potrzeb studentów. Na szkolenie można się zapisać telefonicznie (tel. 12 628 29 67), lub wysyłając e-mail na adres: oin@biblos.pk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Terminy egzaminów dyplomowych w jednostkach Wydziału Mechanicznego

M-01
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-10
M-11
M-12
M-01
Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki
Sala A504
Sala A538
Sala K225
M-04
Katedra Pojazdów Samochodowych
Sala J103
Sala J115
Sala J118
M-05

Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej M-05

Sala B07

Sala A617

M-06

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji M-06

Sala A316Sala A336Sala A404Sala C212
M-07

Katedra Informatyki Stosowanej

Sala G116

Sala G121

M-08

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu
Sala A420
Sala A440

M-10

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Sala C106

M-11

Laboratorium badań technoklimatycznych M-11

Sala A338Sala B12
M-12

Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego M-12

Sala A202