Praktyki

image_pdfimage_print

Informacje Ogólne
Regulamin praktyk
Opiekunowie
Druki
Informacje Ogólne

Realizacja praktyk w roku akademickim 2020/21

aktualizacja grudzień 2021 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w procedurze podpisywania dokumentów umożliwiających odbycie praktyk programowych w roku akademickim 2019/20. Opisana procedura umożliwia podpis dokumentów, bez osobistego kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk. Procedura jest w punktach opisana poniżej. Uprasza się o przeczytanie niniejszej procedury i stosowanie się do niej.

Należy jednakże dodać, że obecna sytuacja epidemiologiczna nie zmienia zasad zaliczenia praktyk programowych. Praktyka w obecnym roku akademickim realizowana na zasadach ogólnych, opisanych w „Regulaminie praktyk”. Wszelkie odstępstwa od przypadków opisanych w Regulaminie będą rozważane indywidualnie. Inne formy odbycia praktyki, nieujęty w „Regulaminie praktyk”, będą rozpatrywane indywidualnie.

Procedura rejestrowania dokumentów dotyczących praktyk w sposób zdalny

 1. Procedura umożliwia proces rejestracji i podpisywania dokumentów bez kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności, i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk.

 2. Student przygotowuje pakiet dokumentów, który uzależniony jest od sposobu realizacji praktyki.

 1. W przypadku realizacji praktyki na podstawie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło dokumentem poświadczającym jest stosowna umowa. Brane są pod uwagę tylko umowy realizowane w trakcie trwania studiów przez studenta.

 2. W przypadku realizacji praktyki na podstawie porozumienia trójstronnego należy przygotować:

– trzy egzemplarze porozumienia trójstronnego (stosownie wypełnione),

– aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,

– ramowy program praktyk,

– dziennik praktyk (stosownie wypełniony),

– oświadczenie o braku kolizji praktyk z zajęciami dydaktycznymi (stosownie wypełnione; oświadczenie należy dostarczyć wtedy, kiedy praktyka jest realizowana poza okresem wakacyjnym; okres wakacyjny obejmuje daty od 1 lipca do 31 sierpnia br.).

 1. Skany bądź fotografie dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student przesyła drogą elektroniczną do opiekuna praktyk dla danej specjalności.

 2. Opiekun przegląda pod kątem poprawności przesłaną przez studenta dokumentację i wpisuje ją do swojego rejestru. O zatwierdzeniu przesłanej dokumentacji student będzie informowany.

 3. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez opiekuna pełny pakiet oryginałów dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student dostarcza do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk. Wyjątkiem jest polisa NNW. W przypadku dostarczenia kopii polisy NNW pod tym dokumentem należy dopisać ręcznie oświadczenie (zaopatrzoną w datę i osobisty podpis oświadczającego), o potwierdzeniu zgodności przedstawionej pełnomocnikowi kopii z oryginałem.

 4. Dostarczenie dokumentacji do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk może się odbyć dwoma metodami:

 1. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „do podpisu”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,

 2. poprzez przesłanie pakietu dokumentów przesyłką pocztową do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PK (al. Jana Pawła II 37, 31 – 864 Kraków) z dopiskiem „Praktyka”.

 1. Pełnomocnik przegląda dostarczoną dokumentację, a w przypadku braku niezgodności proceduralnych rejestruje ją i podpisuje porozumienie trójstronne.

 2. Po podpisaniu dokumenty zwracane są studentowi. Zwrot dokumentacji do studenta może się odbyć dwoma metodami:

 1. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „podpisane”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,

 2. poprzez przesłanie dokumentacji przesyłką zwrotną do studenta; w tym celu student musi dołączyć do pozostawianych do podpisu pełnomocnika dokumentów kopertę z adresem pocztowym, na który ma być przesłana dokumentacja; przesyłka będzie realizowana na koszt PK.

 1. O podpisanych dokumentach gotowych do odbioru ze skrytki przy portierni / wysłanych pocztą student będzie informowany przez opiekuna praktyk.

 2. Po odbyciu praktyki stosowne dokumenty (jeden egzemplarz porozumienia trójstronnego, wypełniony dziennik praktyk z opinią zakładu pracy, wypełniony ramowy program praktyk, kopię ubezpieczenia z odręcznym poświadczeniem o zgodności z oryginałem i oświadczenie o braku kolizji praktyki z zajęciami dydaktycznymi) student dostarcza do opiekuna specjalności.

 3. Ocena praktyki jest wpisywana do katalogu ocen studenta w systemie eHMS.

UWAGA

– przekazywany do podpisu pakiet dokumentów należy opisać numerem albumu studenta; umożliwi to identyfikację dokumentacji bez jej przeglądania,

– przesłana niekompletna dokumentacja będzie zwracane do studenta bez jej rejestracji i podpisu.

Przed podpisaniem porozumień trójstronnych należy:

1. Uzgodnić miejsce, termin i program praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk dla specjalności.

2. Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas trwania praktyki programowej.

3. Wydrukować i wypełnić w trzech kopiach druk porozumienia trójstronnego (plik „Druk-porozumienia-w-sprawie-praktyki-indywidualnej-2020-2021.pdf” ).

4. Przygotować oświadczenia w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych (plik: „Osw_w_przyp_prakt_real_w_czas_zaj_dyd_2010_2011.pdf”),

5. Zatwierdzić u opiekunem praktyk dla danej specjalności program praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki należy podpisać porozumienie trójstronne w kolejności przez: praktykanta, pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. praktyk, przedstawiciela podmiotu gospodarczego (poświadczenie podmiotu gospodarczego ma zawierać pieczątkę podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę osoby uprawnionej przez podmiot gospodarczy do podpisania porozumienia).

Do uzyskania zaliczenia z praktyki programowej konieczne jest:

1. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.

2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w dzienniku praktyk od przedstawiciela podmiotu gospodarczego.

3. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna grupy na podstawie dostarczonego porozumienia (porozumienie trójstronne) i dziennika praktyk.

Regulamin praktyk

Regulamin realizacji praktyk programowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

    §1

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.

Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.

Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.

Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.

Opiekun Grupy – pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.

Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk, Przedsiębiorcę i Praktykanta – jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

§2

 1. Na Wydziale Mechanicznym PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk.
 2. Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
 3. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.

§3

 • Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.
 • Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 • Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 • Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.
 • Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.

§4

 1. Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.
 2. Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Mechanicznego programie studiów.

§5

 1. Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.
 2. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:
  1. braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,
  2. braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę,
  3. związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.
 3. Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.

§6

 1. Uczelnia nie ponosi Żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
 2. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.

§7

 1. Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 2. Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.
 3. W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.

§8

 1. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.
 2. Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.
 3. Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.
 4. Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.
 5. Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.

§9

 1. Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.
 2. Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.

§10

 1. Praktykant jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania regulaminu realizacji praktyk,
  2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę,
  3. dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki,
  4. informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,
  5. poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.

Opiekunowie

Automatyka i Robotyka

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Adam
Słota

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13A1

dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK

A310

32-24

krzysztof.krupa@pk.edu.pl

Automatyzacja Systemów
Wytwarzania,

13A4

mgr inż. Artur Guzowski

L21

31-72

artur.guzowski@pk.edu.pl

Sterowanie i Monitoring Maszyn i
Urządzeń

13A6

dr inż. Adam Słota

A312

32-41

adam.slota@pk.edu.pl

Technologie Informacyjne w
Systemach Produkcyjnych,

Informatyka Stosowana

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Renata
Dwornicka, prof. PK

 

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13K1, 13K2, 13K3

dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK

G122 lub G106

34-84

36-67

renata.dwornicka@pk.edu.pl

bez specjalności

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Opiekun praktyk dla kierunku: dr Jan Bosak

Inżynieria wzornictwa przemysłowego – dr Jan Bosak; pokój A210; tel.: 37-94

Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Andrzej
Duda

 

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13B1

dr inż. Andrzej Duda

K214

34-20

 andrzej.duda@pk.edu.pl

bez specjalności

 

 

Inżynieria Medyczna

Opiekun praktyk dla kierunku: dr
inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13L3

dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

A515

33-29

magdalena.kromka-szydek@pk.edu.pl

Inżynieria Kliniczna

13L4

dr inż. Sylwia Łagan

A507a

35-94

sylwia.lagan@pk.edu.pl

Biomechanika

 

Inżynieria Środków Transportu

Opiekun praktyk dla kierunku: dr
inż. Maciej Michnej

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13T2

dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK

A426

36-26

grzegorz.zajac@pk.edu.pl

Bezpieczeństwo i Eksploatacja Środków Transportu Masowego

13T4

dr inż. Teresa Gajewska

A424

33-25

teresa.gajewska@pk.edu.pl

Środki Techniczne w Logistyce i Spedycji

13T8

dr inż. Teresa Gajewska

A424

33-25

teresa.gajewska@pk.edu.pl

Inżynieria Pojazdów Szynowych

 

Mechanika i Budowa Maszyn

Opiekun praktyk dla kierunku: dr
inż. Waldemar Łatas

grupa

Imię i
nazwisko

sala

numer tel.

adres e-mail

Specjalność

13M2

dr inż. Waldemar Łatas

A517

37-46

waldemar.latas@pk.edu.pl

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

13M3

dr inż. Szymon Hernik

A507b

36-61

szymon.hernik@pk.edu.pl

Komputerowo Wspomagane Projektowanie Inżynierskie

13M4

mgr inż. Jan Kuchmacz

B105

34-69

jan.kuchmacz@pk.edu.pl

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

 

Inżynieria Produkcji

Opiekun praktyk dla kierunku: dr
inż. Anna Boratyńska-Sala

 

grupa

Imię i nazwisko

sala

numer tel.

adres
e-mail

Specjalność

13I4

dr inż. Anna Boratyńska-Sala

C215

32-83

anna.boratynska-sala@pk.edu.pl

Systemy CAD/CAM

13I6

dr inż. Sabina Motyka

C214

32-68

sabina.motyka@pk.edu.pl

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika
Pomiarowa

13I7

dr inż. Małgorzata Kowalczyk

A411

32-45

malgorzata.kowalczyk@pk.edu.pl

Techniki Wytwarzania

Pojazdy Samochodowe

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Andrzej Skrzyniowski

grupa

Imię i nazwisko

sala

numer tel.

adres
e-mail

Specjalność

13S1

dr inż. Andrzej Skrzyniowski

J103.2

35-39

andrzej.skrzyniowski@pk.edu.pl

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

13S2

dr inż. Andrzej Skrzyniowski

J103.2

35-39

andrzej.skrzyniowski@pk.edu.pl

Diagnostyka i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

83M1

dr inż. Andrzej Skrzyniowski

J103.2

35-39

andrzej.skrzyniowski@pk.edu.pl

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

 

Druki

 1. Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej
 2. Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej
 3. Załącznik nr 2 – lista studentów
 4. Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych
 5. Klauzula informacyjna RODO

Załączniki