dyplomy DSC

Realizacja praktyk w roku akademickim 2019/20

image_pdfimage_print

Realizacja praktyk w roku akademickim 2019/20

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w procedurze podpisywania dokumentów umożliwiających odbycie praktyk programowych w roku akademickim 2019/20. Opisana procedura umożliwia podpis dokumentów, bez osobistego kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk. Procedura jest w punktach opisana poniżej. Uprasza się o przeczytanie niniejszej procedury i stosowanie się do niej.

Należy jednakże dodać, że obecna sytuacja epidemiologiczna nie zmienia zasad zaliczenia praktyk programowych. Praktyka w obecnym roku akademickim realizowana jest na zasadach ogólnych, opisanych w „Regulaminie praktyk”. Wszelkie odstępstwa od przypadków opisanych w Regulaminie będą rozważane indywidualnie. Inne formy odbycia praktyki, które nie zostały ujęte w „Regulaminie praktyk”, będą rozpatrywane indywidualnie.

Procedura podpisywania dokumentów dotyczących praktyk w sposób zdalny

 1. Procedura umożliwia proces rejestracji i podpisywania dokumentów bez kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności, i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk.
 2. Student przygotowuje pakiet dokumentów, który uzależniony jest od sposobu realizacji praktyki.
 3. W przypadku realizacji praktyki na podstawie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło dokumentem poświadczającym jest stosowna umowa. Brane są pod uwagę tylko umowy realizowane w trakcie trwania studiów przez studenta.
 4. W przypadku realizacji praktyki na podstawie porozumienia trójstronnego należy przygotować:

– trzy egzemplarze porozumienia trójstronnego (stosownie wypełnione),

– aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,

– ramowy program praktyk,

– dziennik praktyk (stosownie wypełniony),

– oświadczenie o braku kolizji praktyk z zajęciami dydaktycznymi (stosownie wypełnione; oświadczenie należy dostarczyć wtedy, kiedy praktyka jest realizowana poza okresem wakacyjnym; okres wakacyjny obejmuje daty od 1 lipca do 31 sierpnia br.).

 1. Skany bądź fotografie dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student przesyła drogą elektroniczną do opiekuna praktyk dla danej specjalności.
 2. Opiekun przegląda pod kątem poprawności przesłaną przez studenta dokumentację i wpisuje ją do swojego rejestru. O zatwierdzeniu przesłanej dokumentacji student będzie informowany.
 3. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez opiekuna pełny pakiet oryginałów dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student dostarcza do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk. Wyjątkiem jest polisa NNW. W przypadku dostarczenia kopii polisy NNW pod tym dokumentem należy dopisać ręcznie oświadczenie (zaopatrzone w datę i osobisty podpis oświadczającego), o potwierdzeniu zgodności przedstawionej pełnomocnikowi kopii z oryginałem.
 4. Dostarczenie dokumentacji do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk może się odbyć dwoma metodami:
 5. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „do podpisu”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,
 6. poprzez przesłanie pakietu dokumentów przesyłką pocztową do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PK (al. Jana Pawła II 37, 31 – 864 Kraków) z dopiskiem „Praktyka”.
 7. Pełnomocnik przegląda dostarczoną dokumentację, a w przypadku braku niezgodności proceduralnych rejestruje ją i podpisuje porozumienie trójstronne.
 8. Po podpisaniu dokumenty zwracane są studentowi. Zwrot dokumentacji do studenta może się odbyć dwoma metodami:
 9. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „podpisane”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,
 10. poprzez przesłanie dokumentacji przesyłką zwrotną do studenta; w tym celu student musi dołączyć do pozostawianych do podpisu pełnomocnika dokumentów kopertę z adresem pocztowym, na który ma być przesłana dokumentacja; przesyłka będzie realizowana na koszt PK.
 11. O podpisanych dokumentach gotowych do odbioru ze skrytki przy portierni / wysłanych pocztą student będzie informowany przez opiekuna praktyk.
 12. Po odbyciu praktyki stosowne dokumenty (jeden egzemplarz porozumienia trójstronnego, wypełniony dziennik praktyk z opinią zakładu pracy, wypełniony ramowy program praktyk, kopię ubezpieczenia z odręcznym poświadczeniem o zgodności z oryginałem i oświadczenie o braku kolizji praktyki z zajęciami dydaktycznymi) student dostarcza do opiekuna specjalności.
 13. Ocena praktyki jest wpisywana do katalogu ocen studenta w systemie eHMS.

 

UWAGA

– przekazywany do podpisu pakiet dokumentów należy opisać numerem albumu studenta; umożliwi to identyfikację dokumentacji bez jej przeglądania,

– przesłana niekompletna dokumentacja będzie zwracane do studenta bez jej rejestracji i podpisu.

 

Przed podpisaniem porozumień trójstronnych należy:

 1. Uzgodnić miejsce, termin i program praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk dla specjalności.
 2. Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas trwania praktyki programowej.
 3. Wydrukować i wypełnić w trzech kopiach druk porozumienia trójstronnego (plik „Druk-porozumienia-w-sprawie-praktyki-indywidualnej-2019-2020.pdf” – https://mech.pk.edu.pl/2018/03/08/druki/).
 4. Przygotować oświadczenia w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych (link: https://mech.pk.edu.pl/2018/03/08/druki/; plik: „Osw_w_przyp_prakt_real_w_czas_zaj_dyd_2010_2011.pdf”),
 5. Zatwierdzić u opiekunem praktyk dla danej specjalności program praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki należy podpisać porozumienie trójstronne w kolejności przez: praktykanta, pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. praktyk, przedstawiciela podmiotu gospodarczego. Poświadczenie podmiotu gospodarczego na porozumieniu powinno zawierać pieczątkę podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę i podpis osoby uprawnionej przez podmiot gospodarczy do podpisania porozumienia.

Do uzyskania zaliczenia z praktyki programowej konieczne jest:

 1. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
 2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w dzienniku praktyk od przedstawiciela podmiotu gospodarczego.
 3. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna grupy na podstawie dostarczonego porozumienia (porozumienie trójstronne) i dziennika praktyk.

 

UWAGA

Poświadczenie podmiotu gospodarczego o odbyciu praktyki, jakie umieszczane jest w dzienniku praktyki, powinno zawierać pieczątkę podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę i podpis osoby uprawnionej przez podmiot gospodarczy do podpisania dokumentów dotyczących praktyk. W przypadku braku imiennej pieczątki opiekun praktyki dla specjalności lub pełnomocnik Dziekana WM ds. praktyk zastrzega sobie prawo do weryfikacji poświadczenia odbycia praktyk innymi metodami.