Regulamin letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2009/2010.

image_pdfimage_print
 1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12  Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 17 kwietnia 2009 letnia sesja egzaminacyjna trwa od 14 czerwca do  4 lipca 2010r. a jesienna sesja egzaminacyjna od 1 września do 19 września 2010r.
 2. Do sesji dopuszczeni są studenci posiadający wpis na semestr letni.
 3. Warunkiem rejestracji na semestr zimowy jest zaliczenie semestru letniego tzn. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Dla studentów, którzy nie spełniają wymagań określonych w pkt.3, możliwa jest rejestracja z długiem kredytowym , gdy braki z semestru letniego nie przewyższają 12 punktów kredytowych, a łączna liczba braków punktowych nie przewyższa 18 punktów kredytowych.
 5. Zarówno w przypadku rejestracji z krótko- jak i długoterminowym długiem kredytowym studentowi przysługuje prawo do likwidacji wymienionego długu lub obniżenia braków punktowych w terminach:
  – 29 października 2010r. dla studiów stacjonarnych,
  – 29 listopada 2010r. dla studiów niestacjonarnych,
  UWAGA.W zakresie interpretacji sposobu rozliczenia zaległości w okresie dłuższym od 1 miesiąca obowiązuje regulacja ustalona pismem Prorektora ds. dydaktyki nr PS.420-266/09 z dnia 6 marca 2009r.
 6. Studenci, którzy zaliczą semestr letni w terminie, lecz nie złożą indeksu do 30 września 2010 r. nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu listy uprawnionych do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce.
 7. Dług krótkoterminowy dotyczy przedmiotów, które mają kontynuację
  w semestrze zimowym. Ich niezaliczenie , we wskazanych wyżej terminach skutkuje skierowaniem na powtarzanie semestru letniego.
 8. Jako ostateczny termin składania indeksów i kart ocen studenta
  w dziekanacie, w celu dokonania rejestracji na semestr zimowy , ustala się dzień 30 września 2010r. Termin powyższy obowiązuje studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W przypadku wyrównania lub obniżenia długów kredytowych ostatecznym terminem składania indeksów i kart ocen jest:
  – 5 listopada 2010r. dla studentów studiów stacjonarnych
  – 4 grudnia 2010r. dla studentów studiów niestacjonarnych.
 9. Na karcie ocen studenta w rubryce UWAGI nauczyciel akademicki odpowiedzialny za przedmiot powinien określić i potwierdzić swoim podpisem rodzaj zajęć z niezaliczonego przedmiotu, które wymagają powtórzenia. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia wysokości opłaty, którą obowiązany jest wnieść student. Brak takiej adnotacji oznacza, że ma być wniesiona opłata w pełnej wysokości tzn. odpowiadająca wszystkim rodzajom zajęć z przedmiotu powtarzanego. Odpłatność za przedmioty powtarzane
  w semestrze zimowym powinna być wniesiona do 1 października 2010r.
 10. Studenci, którzy nie złożą indeksów w terminach określonych w punkcie 8 lub nie wniosą obowiązujących opłat za przedmioty powtarzane w terminie określonym w punkcie 9 zostaną skreśleni z listy studentów.