Regulamin praktyk

image_pdfimage_print

Regulamin realizacji praktyk programowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

    §1

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.

Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.

Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.

Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.

Opiekun Grupy – pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.

Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk, Przedsiębiorcę i Praktykanta – jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

 • §2
 1. Na Wydziale Mechanicznym PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk.
 2. Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
 3. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.
 • §3
 1. Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.
 2. Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 3. Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 4. Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.
 5. Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.
 • §4
 1. Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.
 2. Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Mechanicznego programie studiów.
 • §5
 1. Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.
 2. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:
  1. braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,
  2. braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę,
  3. związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.
 3. Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.
 • §6
 1. Uczelnia nie ponosi Żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
 2. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.
 • §7
 1. Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 2. Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.
 3. W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.
 • §8
 1. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.
 2. Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.
 3. Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.
 4. Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.
 5. Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.
 • §9
 1. Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.
 2. Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.
 • §10
 1. Praktykant jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania regulaminu realizacji praktyk,
  2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę,
  3. dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki,
  4. informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,
  5. poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.

Załączniki