Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego

image_pdfimage_print

Ostateczny termin złożenia wniosku 12.02.2018 – pokój 03 u Anny Krzak

Warunki przyjęcia wniosku:

  1. Osoba składająca wniosek w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 musi uzyskać wpis na 3 semestr studiów II stopnia.
  2. Osoba składająca wniosek do dnia 12.02.2018 powinna mieć wpisane do systemu HMS/wirtualny dziekanat wszystkie oceny.
  3. Średnia ocen z dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,50.
  4. Student wykazał się osiągnięciami naukowymi, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 2 Zasad odbywania stażu przygotowującego studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
  5. Student musi posiadać dwie pozytywne opinie przygotowane przez nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem doktora, w tym opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego na opiekuna naukowego stażu.
  6. Student musi posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu), w której odbędzie się staż.
  7. Student wraz z wnioskiem przedstawia plan odbywania stażu zatwierdzony (czyli podpisany) przez Dziekana Wydziału.

Po złożeniu dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Wniosek i regulamin dostępny jest na stronie PK