Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

image_pdfimage_print

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że rozwój Politechniki Krakowskiej będzie możliwy, jeśli realizacja zadań edukacyjnych i naukowych będzie odbywać się z zachowaniem równowagi pomiędzy tradycyjną misją uczelni akademickiej i elementami działalności rynkowej w obszarze wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Jest to szczególnie istotne z uwagi na ograniczenia budżetowe i konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, które zapewnią prowadzenie badań i edukację na wysokim poziomie merytorycznym. Trzy zasadnicze obszary działania mające na celu wdrożenie strategii to:

 • Kształcenie.
 • Badania naukowe.
 • Innowacyjność i transfer technologii, współpraca z przemysłem

W obszarze kształcenia, jako cel strategiczny uznano rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia z uwzględnieniem aktualnych wymogów gospodarki i rynku pracy oraz ciągłe podnoszenie jego jakości z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego realizowane poprzez:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.
 2. Elastyczny system kształcenia.
 3. Poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty kształcenia wraz z jej dopasowaniem do potrzeb rynku pracy.
 4. Aktywny udział studentów w życiu uczelni

Ad.1

 • unowocześnienie bazy laboratoryjnej i dydaktycznej;
 • wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w programach kształcenia;
 • rozszerzenie wymiany międzynarodowej w zakresie kształcenia studentów, doktorantów młodych pracowników;
 • doskonalenie systemów oceny jakości kształcenia – hospitacje, elektroniczne systemy oceny modułów, przedmiotów i prowadzących zajęcia;
 • odpowiedni dobór kadry dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.

Ad.2

 • rozwój oferty kształcenia na odległość (e-learning, distance learning) jako alternatywy dla studiowania tradycyjnego;
 • optymalne wykorzystanie systemu ECTS w kształtowaniu własnej drogi kształcenia;
 • wprowadzenie i rozwój oferty podwójnego dyplomowania;
 • doskonalenie systemu przenoszenia i uznawania zajęć dydaktycznych odbytych przez studentów na innych uczelniach, w szczególności zagranicznych.

Ad.3

 • dopasowanie obecnych i dostosowanie nowych kierunków kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy;
 • umiędzynarodowienie studiów, rozbudowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla poszczególnych kierunków
 • promocja Wydziału i rozwijanie różnych form kontaktu z młodzieżą szkół średnich w celu zachęcenia jej do studiowania na Wydziale Mechanicznym;
 • formalizacja kontaktów z wybranymi szkołami średnimi w formie umów o współpracy;
 • rozwój studiów podyplomowych i innych from kształcenia ustawicznego;

Ad.4

 • wspieranie działalności studenckich kół naukowych;
 • współpraca z wydziałowym Samorządem Studenckim w promowaniu Wydziału i organizacji imprez promujących studiowanie na Wydziale Mechanicznym.

 

W obszarze badań naukowych celem jest zapewnienie wysokiej pozycji Wydziału i jego jednostek w nauce gwarantujące konkurencyjność zespołów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Tworzenie silnych kadrowo jednostek Wydziału.
 2. Rozwój i wspomaganie badań naukowych.
 3. Podnoszenie pozycji naukowej wydziału

Ad.1

 • kreowanie i promowanie liderów rozwoju naukowego Wydziału oraz pracowników osiągających wysokie wyniki w pracy naukowej;
 • wspomaganie awansu zawodowego pracowników;
 • zatrudnianie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych, co najmniej ze stopniem doktora lub wykazujących wybitne kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej;
 • tworzenie atrakcyjnych warunków do zatrudniania z zewnątrz samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących priorytetowe dla WM dyscypliny naukowe;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia silnych zespołów/jednostek badawczych realizujących tylko projekty badawcze;
 • rozwój studiów doktoranckich.

Ad.2

 • promowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, podejmujących projekty naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe;
 • koncentrowanie badań naukowych na wybranych obszarach, określonych m.in. w ramowych programach UE i zbieżnych z obszarem badawczym wydziału;
 • zwiększenie udziału doktorantów i studentów w badaniach naukowych i realizowanych projektach badawczych;
 • pomoc w tworzeniu akredytowanych laboratoriów badawczych;
 • racjonalizację zakupów i wykorzystania aparatury badawczej;
 • intensyfikację współpracy z podmiotami zewnętrznymi – uczelniami, zakładami przemysłowymi, władzami samorządowymi regionu i Miasta Krakowa, jednostkami i organizacjami z terenu Polski;
 • zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej i współpracy mającej na celu pozyskiwanie środków na badania naukowe.

Ad.3

 • organizacyjne oraz finansowe wspieranie zespołów badawczych osiągających najlepsze wyniki w pracach naukowych oraz wdrożeniowych;
 • rozszerzanie współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi;
 • wspieranie organizacji konferencji naukowych podnoszących prestiż Wydziału;
 • działania promocyjne służące budowaniu wizerunku Wydziału i zwiększeniu jego rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej jako ośrodka oferującego nowoczesne kształcenie i profesjonalne badania naukowe.

 

W obszarze innowacyjności, transferu technologii i współpracy z przemysłem celem jest uzyskanie przez Wydział ponadregionalnej, uznanej pozycji jako jednostka otwarta na współpracę, przedsiębiorcza i innowacyjna. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.
 2. Podnoszenie aktywności innowacyjnej wśród kadry naukowej.
 3. Zacieśnienie współpracy z przemysłem.

Ad.1

 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie potrzeb oraz możliwości finansowania prac badawczych i rozwojowych;
 • wspieranie komercjalizacji wyników badan naukowych – pomoc w uzyskiwaniu patentów, wzorów użytkowych i innych rodzajów działalności objętych prawem własności intelektualnej;
 • stwarzanie warunków do zwiększenia skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 • pomoc w zakładaniu i wspieranie firm typu spin-off oraz start-up;

Ad.2

 • wspomaganie przedsięwzięć naukowo-technicznych z udziałem lub na potrzeby partnerów gospodarczych;
 • pomoc w komercjalizacji wyników badań oraz transferu technologii;
 • współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowo-technicznych, gospodarczych, wykonania ekspertyz i opinii technicznych;
 • motywowanie pracowników do starania się o projekty badawcze (celowe, rozwojowe, wdrożeniowe).

 

Ad.3

 • organizacja regularnych wykładów, spotkań, seminariów z udziałem zaproszonych prelegentów służących wymianie myśli technicznej, śledzeniu trendów i nowych rozwiązań technicznych;
 • formalizacja współpracy z wybranymi firmami w formie umów o współpracy z Wydziałem.

 

Dodatkowo przewiduje się intensywne działania dotyczące promocji Wydziału Mechanicznego, m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Wydziału, wraz z jej wersjami w języku angielskim oraz rosyjskim;
 • bieżącą aktualizację informacji podanych na stronie internetowej, monitorach rozmieszczonych na terenie Wydziału;
 • stałą i intensywną publikację elektronicznych materiałów reklamowych, ważnych informacji dotyczących działania Wydziału w mediach społecznościowych;
 • opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych;
 • organizację i promocję wydziałowych imprez cyklicznych, np. Dzień Mechanika, Wampiriada, Bal Mechanika;
 • aktywną obecność przedstawicieli Wydziału na festiwalach nauki oraz targach edukacyjnych odbywających się w regionie;
 • stały kontakt i promowanie absolwentów Wydziału, którzy odnoszą znaczące sukcesy zawodowe;
 • stałą współpracę z działem promocji PK.