Strategia

image_pdfimage_print


Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej


Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że rozwój Politechniki Krakowskiej będzie możliwy, jeśli realizacja zadań edukacyjnych i naukowych będzie odbywać się z zachowaniem równowagi pomiędzy tradycyjną misją uczelni akademickiej i elementami działalności rynkowej
w obszarze wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Jest to szczególnie istotne z uwagi na ograniczenia budżetowe i konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, które zapewnią prowadzenie badań i edukację na wysokim poziomie merytorycznym. Trzy zasadnicze obszary działania mające na celu wdrożenie strategii to:
Kształcenie
Badania naukowe
Innowacyjność i transfer technologii, współpraca z przemysłem

W obszarze kształcenia, jako cel strategiczny uznano rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia z uwzględnieniem aktualnych wymogów gospodarki i rynku pracy oraz ciągłe podnoszenie jego jakości z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego realizowane poprzez:


1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

• unowocześnienie bazy laboratoryjnej i dydaktycznej;
• wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w programach kształcenia;
• rozszerzenie wymiany międzynarodowej w zakresie kształcenia studentów, doktorantów młodych pracowników;
• doskonalenie systemów oceny jakości kształcenia – hospitacje, elektroniczne systemy oceny modułów, przedmiotów i prowadzących zajęcia;
• odpowiedni dobór kadry dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.


2. Elastyczny system kształcenia.

• rozwój oferty kształcenia na odległość (e-learning, distance learning) jako alternatywy dla studiowania tradycyjnego;
• optymalne wykorzystanie systemu ECTS w kształtowaniu własnej drogi kształcenia;
• wprowadzenie i rozwój oferty podwójnego dyplomowania;
• doskonalenie systemu przenoszenia i uznawania zajęć dydaktycznych odbytych przez studentów na innych uczelniach, w szczególności zagranicznych.


3. Poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty kształcenia wraz z jej dopasowaniem do potrzeb rynku pracy.• dopasowanie obecnych i dostosowanie nowych kierunków kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy;
• umiędzynarodowienie studiów, rozbudowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla poszczególnych kierunków
• promocja Wydziału i rozwijanie różnych form kontaktu z młodzieżą szkół średnich w celu zachęcenia jej do studiowania na Wydziale Mechanicznym;
• formalizacja kontaktów z wybranymi szkołami średnimi w formie umów o współpracy;
• rozwój studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego;


4. Aktywny udział studentów w życiu uczelni
• wspieranie działalności studenckich kół naukowych;
• współpraca z wydziałowym Samorządem Studenckim w promowaniu Wydziału i organizacji imprez promujących studiowanie na Wydziale Mechanicznym.

W obszarze badań naukowych celem jest zapewnienie wysokiej pozycji Wydziału i jego jednostek w nauce gwarantujące konkurencyjność zespołów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Cel ten realizowany będzie poprzez:
1. Tworzenie silnych kadrowo jednostek Wydziału.

• kreowanie i promowanie liderów rozwoju naukowego Wydziału oraz pracowników osiągających wysokie wyniki w pracy naukowej;
• wspomaganie awansu zawodowego pracowników;
• zatrudnianie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych, co najmniej ze stopniem doktora lub wykazujących wybitne kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej;
• tworzenie atrakcyjnych warunków do zatrudniania z zewnątrz samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących priorytetowe dla WM dyscypliny naukowe;
• wprowadzenie możliwości tworzenia silnych zespołów/jednostek badawczych realizujących tylko projekty badawcze;
• rozwój studiów doktoranckich.


2. Rozwój i wspomaganie badań naukowych.

• promowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, podejmujących projekty naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe;
• koncentrowanie badań naukowych na wybranych obszarach, określonych m.in. w ramowych programach UE i zbieżnych z obszarem badawczym wydziału;
• zwiększenie udziału doktorantów i studentów w badaniach naukowych i realizowanych projektach badawczych;
• pomoc w tworzeniu akredytowanych laboratoriów badawczych;
• racjonalizację zakupów i wykorzystania aparatury badawczej;
• intensyfikację współpracy z podmiotami zewnętrznymi – uczelniami, zakładami przemysłowymi, władzami samorządowymi regionu i Miasta Krakowa, jednostkami i organizacjami z terenu Polski;
• zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej i współpracy mającej na celu pozyskiwanie środków na badania naukowe.


3. Podnoszenie pozycji naukowej wydziału
• organizacyjne oraz finansowe wspieranie zespołów badawczych osiągających najlepsze wyniki w pracach naukowych oraz wdrożeniowych;
• rozszerzanie współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi;
• wspieranie organizacji konferencji naukowych podnoszących prestiż Wydziału;
• działania promocyjne służące budowaniu wizerunku Wydziału i zwiększeniu jego rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej jako ośrodka oferującego nowoczesne kształcenie i profesjonalne badania naukowe.

W obszarze innowacyjności, transferu technologii i współpracy z przemysłem celem jest uzyskanie przez Wydział ponadregionalnej, uznanej pozycji jako jednostka otwarta na współpracę, przedsiębiorcza i innowacyjna. Cel ten realizowany będzie poprzez:
1. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

• prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie potrzeb oraz możliwości finansowania prac badawczych i rozwojowych;
• wspieranie komercjalizacji wyników badan naukowych – pomoc w uzyskiwaniu patentów, wzorów użytkowych i innych rodzajów działalności objętych prawem własności intelektualnej;
• stwarzanie warunków do zwiększenia skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
• pomoc w zakładaniu i wspieranie firm typu spin-off oraz start-up;


2. Podnoszenie aktywności innowacyjnej wśród kadry naukowej.

• wspomaganie przedsięwzięć naukowo-technicznych z udziałem lub na potrzeby partnerów gospodarczych;
• pomoc w komercjalizacji wyników badań oraz transferu technologii;
• współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowo-technicznych, gospodarczych, wykonania ekspertyz i opinii technicznych;
• motywowanie pracowników do starania się o projekty badawcze (celowe, rozwojowe, wdrożeniowe).


3. Zacieśnienie współpracy z przemysłem.
• organizacja regularnych wykładów, spotkań, seminariów z udziałem zaproszonych prelegentów służących wymianie myśli technicznej, śledzeniu trendów i nowych rozwiązań technicznych;
• formalizacja współpracy z wybranymi firmami w formie umów o współpracy z Wydziałem.

Dodatkowo przewiduje się intensywne działania dotyczące promocji Wydziału Mechanicznego, m.in.:
• opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Wydziału, wraz z jej wersjami w języku angielskim oraz rosyjskim;
• bieżącą aktualizację informacji podanych na stronie internetowej, monitorach rozmieszczonych na terenie Wydziału;
• stałą i intensywną publikację elektronicznych materiałów reklamowych, ważnych informacji dotyczących działania Wydziału w mediach społecznościowych;
• opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych;
• organizację i promocję wydziałowych imprez cyklicznych, np. Dzień Mechanika, Wampiriada, Bal Mechanika;
• aktywną obecność przedstawicieli Wydziału na festiwalach nauki oraz targach edukacyjnych odbywających się w regionie;
• stały kontakt i promowanie absolwentów Wydziału, którzy odnoszą znaczące sukcesy zawodowe;
• stałą współpracę z działem promocji PK.