STYPENDIA RZĄDU WŁOSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

image_pdfimage_print

STYPENDIA RZĄDU WŁOSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI WŁOSKICH MIESZKAJĄCYCH ZAGRANICĄ (TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 MAJA 2017 R.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej  na świecie.

Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu, od dnia 27 marca 2017r. do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017r.

Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”, który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego, a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

***********

BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO A STRANIERI E CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 10 MAGGIO 2017).

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio in favore di studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all’estero (IRE), per l’Anno Accademico 2017-2018, con l’obiettivo di favorire la cooperazione culturale internazionale, la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana e la proiezione del sistema economico e tecnologico dell’Italia nel mondo.

Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute. Le candidature online devono essere trasmesse, utilizzando l’apposito Portale, a partire dal 27 marzo 2017 e entro la mezzanotte (ora italiana) del 10 maggio 2017.

Prima di inoltrare la propria candidatura, si raccomanda di leggere attentamente il Bando e di consultare il portale del MIUR “Universitaly”, contenente informazioni sul sistema universitario italiano, così come la pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. Ulteriori informazioni sul sito del MAECI:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html