Systemy i Urządzenia Energetyczne

image_pdfimage_print

Absolwenci specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne posiadają wykształcenie w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
Dużą wiedzę zdobywają w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji dużych elektrociepłowni miejskich oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa i użytkowania indywidualnych instalacji grzewczych (instalacje centralnego ogrzewania).
Potrafią przeprowadzić obliczenia procesowe i wytrzymałościowe oraz zaprojektować maszyny i urządzenia energetyczne w tym kotły parowe i gazowe, generatory elektryczne, pompy, sprężarki i wentylatory, rurociągi parowe i wodne.
W czasie studiów zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i modelowania z użyciem komercyjnych programów CAD (projektowanie komputerowe), MES (metoda elementów skończonych) i programów CFD (komputerowe modelowanie przepływów). Przygotowani są również z zakresu podstaw informatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Zdobywają umiejętność samodzielnego pisania programów komputerowych w różnych językach programowania. Mają szeroką wiedzę z zakresu pomiarów przepływowych, cieplnych i elektrycznych. Absolwenci tego kierunku posiadają dobre przygotowanie z zakresu techniki cieplnej, w tym z obliczeń i projektowania wymienników ciepła, procesów spalania, wentylacji i klimatyzacji i instalacji uzdatniania wody.
Absolwenci tej specjalności są również specjalistami w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii takich jak: energia wody, spalanie biomasy, energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna oraz ogniw paliwowych i baterii fotowoltaicznych. Posiadają dobre przygotowanie z zakresu elektrowni jądrowych i rozproszonych źródeł energii: zespoły silnik spalinowy-generator, turbina gazowa-generator.
Studenci specjalności Systemy i urządzenia energetyczne uzyskują również gruntowną wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony środowiska w energetyce. Posiadają umiejętności w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych do powietrza atmosferycznego i wody, eliminacji skażenia, utylizacji odpadów oraz wibroakustycznego kształtowania środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie uciążliwości hałasu w energetyce cieplnej i motoryzacji. Szczególna uwaga zwrócona jest na zasady projektowania urządzeń do odpylania spalin z elektrowni jak również usuwania dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Absolwenci kierunku posiadają również wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów stałych z elektrowni, składowanych na składowiskach żużla i popiołu).