Systemy i urządzenia przemysłowe

SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Szczególny nacisk w kształceniu położono na zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności systemów i urządzeń przemysłowych wraz z minimalizacją wpływu tych instalacji na środowisko. Wybierając ten kierunek studenci nauczą się projektować zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompletować z nich różne instalacje przemysłowe w oparciu o nowoczesne techniki wspomagania komputerowego i metody numeryczne. Studenci mają dostęp do nowoczesnych technik i przyrządów pomiarowych wykorzystujących np. anemometrię laserową, zjawisko piezoelektryczne itp. Poznają między innymi tajniki filmowania kamerą cyfrową, montażu i komputerowej obróbki obrazów.

DLACZEGO
SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE?

Systemy i Urządzenia Przemysłowe to nowoczesny kierunek studiów będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz modernizacji nowoczesnych systemów i urządzeń przemysłowych z uwzględnieniem aktualnych wymagań i uwarunkowań środowiskowych. Urządzenia przemysłowe to maszyny i aparaty, w których przetwarzane są różne surowce stałe, ciekłe lub gazowe w pożądany produkt końcowy zgodnie z zadaną technologią. Połączone i współpracujące ze sobą urządzenia tworzą całe systemy i instalacje przemysłowe. Przykłady urządzeń i aparatury przemysłowej to: urządzenia grzewcze, pompy, wentylatory, zbiorniki magazynowe i ciśnieniowe, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, filtry, wirówki, mieszalniki, kruszarki, suszarki, wyparki itp. Współczesne systemy i urządzenia przemysłowe szczególnie te, które stosują zaawansowane technologie, wymagają, aby osoby je projektujące i eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadstandardowe umiejętności niezbędne wobec rosnącego stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń. Takie właśnie założenia i cele leżą u podstaw kształcenia na tym kierunku studiów. Studia na tym kierunku zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do konstruowania, wytwarzania i nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłach: maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, a także w ochronie środowiska oraz w wielu innych.

Specjalności studiów

Aparatura przemysłowa

(studia I i II stopnia)

Aparatura i instalacje przemysłowe to specjalność, na której kształci się inżynierów specjalistów w zakresie budowy, projektowania, technologii i eksploatacji różnych urządzeń i instalacji przemysłowych, przeznaczonych do magazynowania materiałów, ogrzewania, filtracji, mieszania, odpylania, destylacji i rektyfikacji, suszenia, krystalizacji, reakcji biochemicznych itp. W ramach specjalności studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz metodami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Z racji bardzo uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia inżynierskiego absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich gałęziach gospodarki, jako projektanci, konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy aparatury przemysłowej, która stosowana jest m.in. w przemysłach: spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, maszynowym, a także w ochronie środowiska, w biotechnologii i w wielu innych.

Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych

(studia I i II stopnia)

Specjalizacja jest ofertą dla ambitnych studentów, dla których ważna jest możliwość zdobycia analitycznych i projektowych umiejętności inżynierskich. W ramach specjalizacji studenci zdobędą wiedzę z zakresu matematycznych i termodynamicznych podstaw modelowania maszyn i systemów cieplnych, jak również praktyczne umiejętności obejmujące zasady projektowania systemów i maszyn cieplnych z wykorzystaniem współczesnych komputerowych technik wspomagających proces projektowy (CAD/CAE/CFD).

Systemy i urządzenia cieplne

(studia I stopnia)

To specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy na temat budowy, konstrukcji i eksploatacji systemów i urządzeń cieplnych stosowanych w przemyśle i budownictwie. Przedmiotem specjalności są ekologiczne instalacje grzewcze i chłodnicze, jak również metody ich automatycznego sterowania. Studenci zapoznają się również z zasadami budowy i działaniem ogniw paliwowych, kolektorów słonecznych, fotoogniw, turbin wiatrowych i wodnych.

wybierz jakość

Kierunek Systemy i Urządzenia Przemysłowe na Politechnice Krakowskiej otrzymał kategorię naukową A. Prestiżowa kategoria A wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia oraz badań naukowych. Uzyskana kategoria ma duży i bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji, czyli środków finansowych przeznaczonych na: podnoszenie jakości kształcenia, utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

praktyki i praca

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe będące szansą na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera. Są one dobrą okazją do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży. Tylko studenci kierunku "Systemy i Urządzenia Przemysłowe" mają niepowtarzalną okazję wyjazdu do Rosji w ramach corocznej międzyuczelnianej wymiany studentów.

Kształcimy kadry m.in. dla: ABB, Siemens, BASF, Michelin, PGNiG, ORLEN, LOTOS, Chemostal Innowacje Pionki Sp. z o.o., Elektro Innowacje Pionki Sp. z o.o., Sumitomo Polska (dawny Foster Wheeler), CERN, ITER i wiele innych.

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek Systemy i urządzenia przemysłowe jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W= W1 + W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych (fizyka, lub fizyka i astronomia lub informatyka) zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

Dodatkowe punkty (max 100 pkt) za wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub wyniki egzaminów zawodowych w obszarze kształcenia technik energetyk:

0,5 * (WT +WPR)
gdzie WT i WPR oznaczają odpowiednio wynik procentowy uzyskany z części teoretycznej i praktycznej egzaminu

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

chemia

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ