1

Zasady funkcjonowania PK od 28 marca br. – zarządzenie rektora

 

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 marca 2022 r.
znak R.0201.35.2022

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej
od 28 marca 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2022 r. poz. 679) zarządzam, co następuje:
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej
1. Nauczyciele akademiccy:
1) wypełniają obowiązki organizacyjne na terenie Politechniki Krakowskiej,
2) wypełniają obowiązki dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej, o ile warunki techniczne i lokalowe na to pozwalają,
3) mogą prowadzić badania naukowe na ternie Politechniki Krakowskiej.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana lub właściwego prorektora nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość spoza terenu PK, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniemu przełożonemu możliwości kontroli prowadzenia w/w zajęć.
3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi (za jego zgodą) wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji:
1) kiedy pracownik zostaje – w drodze decyzji właściwego inspektora sanitarnego – objęty izolacją bądź kwarantanną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala,
2) kiedy dziecko pracownika, które nie ukończyło 14 roku życia zostaje objęte kwarantanną lub izolacją, co uniemożliwia uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły albo kiedy placówka edukacyjna, dana grupa lub klasa, do której uczęszcza dziecko przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Przypadki takie należy udokumentować wydrukiem z Indywidualnego Konta Pacjenta potwierdzającym objęcie dziecka kwarantanną lub izolacją albo informacją z danej placówki edukacyjnej o przejściu całej placówki, danej grupy lub klasy, do której uczęszcza dziecko, na tryb nauczania zdalnego.
5. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, jak również dokumenty, o których mowa w ust. 4, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
6. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń,
2) ograniczania kontaktów bezpośrednich do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
3) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem.
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych
Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o formie posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
§ 4
Wyjazdy służbowe
Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe.
§ 6
Organizacja kształcenia
Organizacja kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. z późn. zm.
§ 7
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
§ 8
1. W Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 3.
2. W Zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 106 Rektora PK z 12 października 2020 r., z późn. zm. w § 1 ust. 2 skreśla się pkt. 2.
§ 9
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 7 czerwca 2021 r., z późn. zm.
2) Zarządzenie nr 32 Rektora PK z 16 kwietnia 2020 r. dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK, z późn. zm.,
3) Polecenie służbowe nr 8 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19.
2. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia wykonują pracę zdalną zleconą na podstawie § 1 ust. 3 uchylanego Zarządzenia nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r.,z późn. zm. świadczą ją do końca okresu odbywania izolacji lub kwarantanny.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Organizacja pracy od 31 stycznia do 27 lutego – zarządzenie Rektora

 

ZARZĄDZENIE NR 8

Rektora Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 27 stycznia 2022 r.

znak R.0201.4.2022

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r.:
poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy:
a) ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej i PK,
b) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie,
c) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
d) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych oraz bezpieczeństwo IT,
wszelkie spotkania, narady, posiedzenia organów i innych ciał kolegialnych mogą odbywać się jedynie zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 71 z dnia 26 maja 2021 r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – załącznik do Zarządzenia nr 123 z 30 listopada 2021 r.).
Traci moc Komunikat nr 1 Rektora PK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

w zastępstwie za Rektora PK

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Organizacja kształcenia w sem. letnim r.a. 21/22

ZARZĄDZENIE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 stycznia 2022 r.
znak R.0201.3.2022

w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia prowadzone jest na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków kształcenia, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnie- niem następujących zasad bezpieczeństwa:
1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem,
3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki podczas przebywania na terenie budynków PK,
4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych lub innych form kształcenia i pracownicy,
5) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,
6) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,
7) należy zachowywać bezpieczną odległość wynoszącą nie mniej niż 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,
8) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy studentami lub doktorantami nie jest możliwe ze względu na liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali dydaktycznej, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą salę albo prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; decyzję w tej sprawie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661) dotyczących udziału tej formy zajęć w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, podejmują odpowiednio dziekani odpowiadający za kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku lub na studiach doktoranckich oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej i podają do wiadomości uczestników zajęć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia; zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można realizować również z udziałem profesorów wizytujących (Visiting Professors), jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwia prowadzącym zajęcia przeprowadzenie zajęć w siedzibie uczelni – decyzja w tej sprawie należy do dziekanów,
9) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy uczestnikami studiów podyplomowych i innych form kształcenia nie jest możliwe ze względu na liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali dydaktycznej, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą salę albo prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; decyzję w tej sprawie podejmują: dziekani – w przypadku studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych na wydziale, kierownicy jednostek pozawydziałowych – w przypadku studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych przez te jednostki, Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia – w przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz innych form kształcenia prowadzonych wspólnie i podają do wiadomości uczestników zajęć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
3. Dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i kierownicy jednostek pozawydziałowych informują studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek, tablicach informacyjnych lub przy wejściach do sal dydaktycznych.
4. W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia albo nauczyciela akademickiego, odpowiednio dziekan wydziału, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik jednostki pozawydziałowej lub Pełnomocnik Rektora PK ds. Kształcenia może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla grupy zajęciowej, której uczestnikiem była zakażona osoba.
§ 2
W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 może ulec zmianie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz