Technologie Informacyjne w Procesach Produkcyjnych

image_pdfimage_print

Studia organizowane są przez Katedrę Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

Cel powołania studiów

Propozycja powołania studiów Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych inspirowana jest potrzebą przedstawienia oferty edukacyjnej dla kadry inżynierskiej polskiego przemysłu w zakresie dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Wymagania

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, posiadający czynną znajomość obsługi komputera, posiadający czynną znajomość obsługi komputera.
Niezbędne dokumenty:
– karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
– kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
– 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Organizacja zajęć

Studia prowadzone są systemem zaocznym i trwają dwa semestry.
Program obejmuje 155 godzin zajęć. 75 godzin realizowanych jest w pierwszym semestrze, a 80 godzin w drugim semestrze. Słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów, samodzielnego opracowania pracy końcowej i złożenia egzminu końcowego w formie ustnej. X edycja studiów rozpocznie się 19 października 2019 r.

Świadectwo ukończenia

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych” (dodatkowa opłata 30 zł) słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, którego wzór jest określony w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
Ocena z toku studiów jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez słuchacza, określoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu.
Wynik studiów, obliczony z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu, jest średnią ważoną następujących ocen:
– ocena pracy końcowej x waga 0,2;
– średnia arytmetyczna ocen z pytań zadanych przez komisję podczas egzaminu końcowego x waga 0,2;
– ocena z toku studiów x waga 0,6.

Informacje i zapisy:

Mgr Katarzyna Kawecka

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska
al. Jana Pawła II 37,budynek A, pok. A403
31-864 Kraków

E-mail: kawecka@mech.pk.edu.pl
tel. 012 374 32 50