Terminy dotyczące zaliczenia semestru letniego w roku akad.2010/2011

image_pdfimage_print

oraz rejestracji na semestr zimowy w roku akad.2011/2012

Wyszczególnienie

S T U D I A

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego (zgodny z zarz. nr 9 Rektora PK z 26.04. 2010)

18.09.2011

Składanie indeksów w dziekanacie
Indeks powinien być złożony bez względu na liczbę braków punktowych ECTS.

do 30.09

do 30.09

Skreślenia studentów, którzy nie złożyli indeksu w celu rejestracji z kdk

10.10

10.10.

Termin wyrównywania braków punktowych w ramach wpisu z krótkoterminowym długiem kredytowym (kdk)

19.09 – 21.10

19.09  –  20.11

Składanie indeksów po upływie terminu wyznaczonego na likwidację lub obniżenie braków punktowych w ramach kdk

do 28.10

do 26.11

Skreślenia studentów wynikające z nie złożenia indeksów po upływie terminu wyznaczonego na likwidację lub obniżenie braków punktowych w ramach kdk

2.11

28.11

Przedłużanie ważności legitymacji studenckich

17.10 – 28.10

od 15.10

Informacja o zmianie organizacji pracy Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PK
w  miesiącach: wrzesień, październik 2011

Wyszczególnienie

S T U D I A

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Dodatkowy termin przyjęć studentów

30.09 (piątek), godz. 800 – 1200

28.10 (piątek), godz. 900 – 1200

Dziekanat nieczynny dla studentów

3.10 – 10.10

Przypomina się, że nie są możliwe zwolnienia z opłat należnych za:
odrabianie zajęć w grupie pościgowej,
odrabianie przedmiotów niezaliczonych w trybie awansu,

UWAGA
W przypadku braku możliwości uzyskania wpisu w indeksie, spowodowanego nieobecnością nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za wpis, starostowie grup są zobowiązani do złożenia w dziekanacie w imieniu całej grupy stosownego oświadczenia potwierdzonego przez sekretariat właściwej jednostki organizacyjnej Wydziału.