Uchwały wynikające z wdrożenia znowelizowanego Regulaminu Studiów Wyższych na PK

image_pdfimage_print

  • Zasady studiowania wg Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na WM PK:

– o IPS może się ubiegać student po zaliczeniu pierwszego roku na studiach I stopnia albo student studiów II stopnia.

– w przypadku osób wpisanych na listę studentów studiów II stopnia dopuszcza się składanie dokumentów przed terminem immatrykulacji

– student ubiegający się o IPS powinien posiadać średnią ważoną ocen z dotychczasowego toku studiów nie mniejszą niż 4,3,

– w przypadku studentów I semestru studiów II stopnia możliwe jest przyznanie IPS w przypadku średniej ważonej z I stopnia studiów nie mniejszej niż 4,3.

– opiekunem naukowym studenta studiującego według IPS na studiach I stopnia może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień doktora. Opiekunem naukowym studenta studiującego według IPS na studiach II stopnia może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

– IPS przygotowuje opiekun naukowy przy zachowaniu efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia w porozumieniu z opiekunem kierunku lub kierownikiem specjalności

– IPS nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych,


  • Zasady zmian formy kształcenia studenta (§11 pkt. 3):

– zmiana formy kształcenia może się odbywać wyłącznie w obrębie tego samego kierunku.

– warunkiem zmiany formy kształcenia jest terminowe zaliczenie semestru poprzedzającego tę zmianę,

– w czasie studiów studentowi przysługuje prawo jednokrotnej zmiany formy studiów,

– student ubiegający się o zmianę formy kształcenia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne powinien posiadać średnią ważoną ocen z dotychczasowego toku studiów nie mniejszą niż 4,3,