futurelab projekty

6 projektów studenckich z Wydziału Mechanicznego laureatami Konkursu FutureLab PK!

6 projektów studenckich tworzonych lub współtworzonych przez studentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dofinansowanie w drugiej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej.
Każda grupa projektowa oprócz formularza musiała dostarczyć harmonogram realizacji projektu wraz
z preliminarzem wydatków. Wnioski projektowe oceniała Rada Naukowa FutureLab PK, w skład której weszli przedstawiciele ośmiu wiodących dyscyplin naukowych, wokół których prowadzona jest działalność badawcza na Politechnice Krakowskiej, a także przedstawicie otoczenia społeczno-gospodarczego.
Nagrodzone projekty musiały nie tylko wyróżniać się innowacyjnością pomysłu. Równie ważnymi dla jury aspektami były jasno określony cel projektu oraz możliwość realizacji i praktycznego wykorzystania go
w przyszłości. Istotne były także oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu
i przyjęta metodologia.
Dofinansowanie, które otrzymają laureaci konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów
i aparatury badawczej, niezbędne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty, a także opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Dużym wsparciem przy realizacji projektów będzie dla laureatów opieka mentorów z Politechniki Krakowskiej i z otoczenia biznesowego oraz pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych.

Poniżej krótkie opisy projektów:

1. Ławica hybrydowych pojazdów podwodnych z dwutorowym systemem komunikacji
Celem projektu jest budowa ławicy semiautonomicznych pojazdów podwodnych zdolnych do wspólnej realizacji wyznaczonych zadań obserwacyjnych. Każdy pojazd będzie wyposażony w hybrydowy system napędowy, autorski układ komunikacji oraz bezobsługowy system ładowania. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych w poprzedniej edycji konkursu.

2. Badawczy Autonomiczny Łazik Planetarny
Projekt Badawczego Autonomicznego Łazika Planetarnego jest inicjatywą naukową zrzeszającą studentów przy Kole Naukowym AstroPK. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności studentów oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, a także otwarcie uczelni na nowe horyzonty. Projekt realizuje multidyscyplinarny zespół studentów z: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

3. Maribu – robot kelner
Celem projektu jest stworzenie alternatywnego rozwiązania dla roli kelnera w usługach gastronomicznych, dzięki któremu możliwe jest ograniczenia kontaktu w czasach pandemii oraz optymalizacja kosztów. Projekt jest rozwinięciem projektu „Układ jezdny robota mobilnego”, zrealizowanego w poprzedniej edycji konkursu.

4. Dynamiczny tester symulujący duży obieg krwi
Celem projektu jest stworzenie dynamicznego testera symulującego duży obieg krwi. Układ służyć ma do weryfikacji in vitro powłok na pokrycia elementów do kontaktu z krwią (dreny, komory systemów wspomagania serca stosowanych jako pomost do transplantacji serca). Projekt realizuje zespół studentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

5. System rozpoznawania elementów infrastruktury w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia tramwaju
Celem projektu realizowanego przez Koło Naukowe Transport z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który za pomocą obrazowania cyfrowego w czasie rzeczywistym będzie informował prowadzącego tramwaj o wskaźnikach znajdujących się przed pojazdem.

6. HABSat
Celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy nanosatelity typu cubesat poprzez budowę prototypu satelity i próbę wysłania go w stratosferę. Projekt pozwoli na budowę oraz praktyczne przetestowanie prototypów podzespołów satelity w warunkach zbliżonych do warunków kosmicznych. Projekt realizuje multidyscyplinarny zespół z: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji oraz Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Pełną listę projektów można znaleźć tutaj.