d nemark  scaled

Ekspert z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa

Czterech pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej weszło w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa–organu doradczego i opiniodawczego prezydenta Krakowa w tym Zastępca kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, Wydziału Mechanicznego – dr inż. Maciej Michnej

Rada Programowa ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty (Katedra Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej) została powołana na mocy zarządzenia prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia br. W jej dwunastoosobowym składzie znaleźli się również: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej), dr inż. Marek Bauer (prorektor ds. studenckich PK, Katedra Systemów Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej).

Członkami Rady są także: dr Michał Kudłacz (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Ewa Bielas (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa), prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej, dr hab. Paweł Kubicki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. Politechniki Śląskiej, dr inż. Krystian Birr (Politechnika Gdańska), dr Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński).

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym prezydenta Krakowa w zakresie proponowanych działań zmierzających do rozwoju systemu transportowego miasta, w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych i gospodarczych jej członków.

Członkowie Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa będą też realizować zadania w zakresie rozwoju smart city i elektromobilności; zadania w zakresie zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Krakowa i gmin ościennych, tworzących wspólną politykę transportową metropolii. Ponadto podejmą problematykę udziału transportu szynowego w obsłudze komunikacyjnej miasta i zajmą się planami oraz strategiami inwestycyjnymi, które wspomogą rozwój systemu transportowego.