Organizacja kształcenia w dniach 20 grudnia - 9 stycznia

Kształcenie zdalne od 20 grudnia

Decyzją Rektora PK w dniach 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. na Politechnice Krakowskiej zostaje wprowadzone kształcenie zdalne.

Poniżej treść zarządzenia:

 

ZARZĄDZENIE NR 124
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 grudnia 2021 r.
znak R.0201.141.2021

w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r.
do 9 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, zarządza się, co następuje:
§ 1
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. kształcenie na studiach I i II stopnia, na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzone będzie zdalnie,
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz