DHC Hamrol

Uroczystość nadania DHC prof. Adamowi Hamrolowi

22 października, o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, poświęcone nadaniu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej profesorowi Adamowi Hamrolowi z Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

Na mocy uchwały z 27 listopada 2019 r., Senat PK nadał prof. Adamowi Hamrolowi tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zainteresowanie Profesora Adama Hamrola zagadnieniami z zakresu obróbki skrawaniem przyczyniło się do zacieśnienia kontaktów z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki już w latach 80. Współpraca trwa do dzisiaj i związana jest przede wszystkim z działaniami w zakresie inżynierii jakości, zarządzania produkcją, metrologii, czy badaniami dot. modeli cyberfizycznych procesów dla idei Przemysłu 4.0. Na szczególne podkreślenie zasługuje znacząca rola Profesora Adama Hamrola we wsparciu wniosków Wydziału Mechanicznego o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Program wydarzenia:
• Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej
• Laudacja dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Sładka
• Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Adamowi Hamrolowi
• Wykład prof. Adama Hamrola
• Zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu PK

 

profesro Adam HamrolProf. Adam Hamrol

Urodził się 4 grudnia 1952 w Wolsztynie. W roku 1971 ukończył wolsztyńskie Liceum Ogólnokształcące. W latach 1971-1976 studiował na Politechnice Poznańskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn. Dyplom uzyskał w specjalności mechanika stosowana.
Od początku kariery zawodowej związany z Politechniką Poznańską. Tutaj uzyskał stopnie doktora (1982), doktora habilitowanego (1991), a w roku 1999 profesora nauk technicznych. W latach 1988–1989 prowadził badania jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Hanowerze. W późniejszych latach odbył staże naukowe oraz dydaktyczne m. in. w Irlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.
Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Adama Hamrola są związane z nadzorowaniem procesów wytwarzania, inżynierią produkcji a zwłaszcza inżynierią jakości, oraz zastosowaniem w tych obszarach technologii rzeczywistości wirtualnej i szybkiego prototypowania. Jest autorem bądź współautorem prawie 300 publikacji naukowych, z tego około 70 w czasopismach naukowych naukowo-technicznych o światowym zasięgu.

Napisał kilkanaście książek i podręczników. Książki Zarządzanie jakością – teoria i praktyka (współautor W. Mantura), Zarządzanie jakością z przykładami, Strategie i praktyki sprawnego działania, oraz Inżynieria i zarządzanie jakością, wydane w latach 1998- 2017 przez PWN, weszły do kanonu pozycji z zakresu inżynierii jakości oraz zarządzania jakością. Jest autorem haseł do The Sage Encyclopedia of Quality and the Service Economy wydanego przez wydawnictwo Sage w 2015 r.
Wypromował 16 doktorów. Kierował lub był wykonawcą 25 projektów, finansowanych przez KBN, NCBiR, fundusze europejskie, przedsiębiorstwa przemysłowe. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami, m. in. z SKF, VW, Solaris Bus & Coach, Aesculap Chifa, Amica, Pratt & Whitney. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej a w latach 1999–2005 dziekana tego wydziału. Przed dwie kadencje – od 2005 do 2012 – był rektorem Politechniki Poznańskiej. W trakcie drugiej kadencji sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Akademickich. W okresie 2012-2020 kierował Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i inżynierii jakości.
Od roku 2015 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Management and Production Engineering Review oraz jest członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism, m.in. Mechanik, Total Quality Management & Business Excellence. Należy do komitetów Inżynierii Produkcji oraz Budowy Maszyn PAN. W latach 2017-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości, nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.