Prof. Kuczmaszewski na WM

Wizyta Doktora Honoris Causa PK prof. Józefa Kuczmaszewskiego na WM

W piątek, 21 października w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, podczas którego prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. Józef Kuczmaszewski specjalizuje się w obszarze konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego. Jest autorem pierwszego w Polsce skryptu dydaktycznego dotyczącego klejenia śmigłowców. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy także obróbki skrawaniem stopów lekkich, zwłaszcza stopów aluminium i magnezu. Uchwałą z dnia 23 lutego 2022 r. Senat PK zdecydował o nadaniu uczonemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (od 1977r. Politechnika Lubelska), którą ukończył w 1977 r. w specjalności technologia maszyn. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1981 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, natomiast stopień doktora habilitowanego (1996 r.) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. prezydent RP nadał Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. Józef Kuczmaszewski jest autorem lub współautorem 10 opracowań monograficznych, 113 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, 115 prac opublikowanych w materiałach z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Kierował 10 projektami naukowymi uzyskanymi w postępowaniach konkursowych. Jest współautorem 9 patentów (jednego w Stanach Zjednoczonych) i 2 wzorów użytkowych. Wiele prac podejmowanych przez badacza (i jego zespół) w obszarach, w których się specjalizuje, było realizowanych dla przemysłu, zwłaszcza dla PZL Mielec.

Aktywność naukowa i zawodowa prof. Józefa Kuczmaszewskiego związana jest z Politechniką Lubelską. Uczony sprawował funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego (1993-1999), kierownika Zakładu Procesów i Systemów Technologicznych (1998-2000), kierownika Katedry Obróbki Ubytkowej (2000-2020), przekształconej w 2012 r. w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji, a w latach 2002-2008 – rektora Politechniki Lubelskiej. Prof. Kuczmaszewski jest współorganizatorem kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria produkcji na PL. Autor licznych artykułów prasowych na temat kształcenia inżynierów, zwłaszcza w kontekście ochrony tytułu zawodowego inżyniera.

Prof. Józef Kuczmaszewski od ponad trzydziestu lat aktywnie współpracuje z Politechniką Krakowską. W 1988 r. odbył na PK staż naukowo-dydaktyczny. Opracował recenzje pięciu rozpraw doktorskich, opinie w trzech postępowaniach habilitacyjnych i trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Prof. Józef Kuczmaszewski jest mocno zaangażowany w działalność różnych instytucji. Pełni i pełnił wiele ważnych funkcji, jak: przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2020 r.), członek Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2019), przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu (2008-2018), członek Rady Fundacji Rektorów Polskich (2009-2022), wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2005-2008), wieloletni członek i ekspert Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu (z wyboru, od 2 kadencji), członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od kwietnia 2022 r.), członek założyciel Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Prof. Kuczmaszewski na WM

Na zdj. od lewej: Prof. S. Skoczypiec – kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, prof. B. Szybiński – prodziekan, prof. S. Walczak – prodziekan, prof. J. Kuczmaszewski, prof. J. A. Sładek – dziekan, prof. M. Niemczewska-Wójcik – prodziekan, prof. M. Kozień – prodziekan.

Fot. A. Mościcka

Źródło: materiały prasowe PK