DSC  scaled

Zapomogi dla studentów i doktorantów w przejściowo trudnej sytuacji życiowej

image_pdfimage_print

Studenci Politechniki Krakowskiej, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać pomoc z uczelni w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego. O analogiczne wsparcie mogą się starać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (doktoranci ze Szkoły Doktorskiej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne w formie stypendium). Wnioski o zapomogę można składać drogą elektroniczną (przez system eHMS) do dziekanatu wydziału, na którym student się kształci.

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z epidemią koronawirusa. Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Jednorazowa zapomoga, w związku ze skutkami epidemii koronawirusa, będzie wynosić 700 złotych.

Wniosek o zapomogę, zgodny z obowiązującym wzorem, należy dostarczyć drogą elektroniczną oraz dołączyć wymagane i wiarygodne dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu przez siebie lub przez najbliższych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumentem potwierdzającym utratę źródła dochodu może być, m.in.:

  1. zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy;
  2. zaświadczenie o utracie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
  3. zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny studenta/doktoranta, co spowodowało utratę źródła dochodu;
  4. itp.

Powołanie się przez studenta/doktoranta wyłącznie na wprowadzenie stanu epidemii nie będzie wystarczającym powodem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zapomogę.

Możliwe jest także, zgodnie z zaleceniem MNiSW, wydłużenie terminu na uzupełnienie wymaganych dokumentów. Równocześnie MNiSW nie zwalnia uczelni ze stosowania ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie przyznawania świadczeń (czyli nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku i zaświadczeń w formie papierowej, kiedy będzie to już możliwe).

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Po pobraniu – ze strony PK lub z pliku umieszczonego w ogłoszeniu dostępnym w systemie eHMS – wzoru wniosku, student/doktorant uzupełnia wniosek, skanuje lub robi zdjęcie i jako załącznik wysyła poprzez pocztę wewnętrzną w eHMS na adres pracownika dziekanatu wskazanego na stronie internetowej wydziału. Załączanie zaświadczeń odbywa się w identyczny sposób.

Wydział poda na swojej stronie internetowej dane kontaktowe do pracownika dziekanatu, do którego ma być adresowany wniosek studenta, a w ogłoszeniu dostępnym w eHMS poda dane w takiej formie, jak dokonuje się wyszukiwanie pracownika w systemie  eHMS (tj. nazwisko/imię/drugie imię). Przesłany w powyższej formie wniosek wraz załącznikiem podlega rozpatrzeniu. Wniosek złożony przez doktoranta Wydział przekazuje do Działu Spraw Studenckich.

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej przez system eHMS nie zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku dostarczenia do uczelni wniosku i zaświadczeń w formie papierowej – oryginalnej, w czasie kiedy będzie już możliwy bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu, pod rygorem zwrotu przez studenta/doktoranta nienależnie pobranego świadczenia.

Wszelkie pytania w sprawie zapomóg należy kierować do właściwych dziekanatów.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników dziekanatu, którzy są zobowiązani do przyjęcia wniosków.

SPRAWY STYPENDIALNE

Bałanda Anna – AiR, Transport, Inżynieria środków transportu, Systey i urządzenia przemysłowe; (abalanda@pk.edu.pl)

Badura Eliza-Krzywoń – Mechanika i budowa; (eliza.badura@pk.edu.pl)

Krzak Anna – Informatyka stosowana, inżynieria materiałowa; (akrzak@pk.edu.pl)

Muter Urszula – Inzynieria wzornictwa, inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeńsywa (urszula.muter@pk.edu.pl)

Susz Ewelina – Inżynieria biomedyczna i medyczna, Pojazdy samochodowe (ewelina.susz@pk.edu.pl)