pk front

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2021 r. znak R.0201.19.2021

image_pdfimage_print

 

Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

 

 1. Kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia prowadzone będzie na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia, które nie powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim semestrze studiów I i II stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednio: dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK oraz właściwi prorektorzy – w przypadku kształcenia prowadzonego przez jednostki pozawydziałowe, i informują o tym studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 2.
 4. Studenci i doktoranci mogą prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej.
 5. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów, doktorantów, oraz osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne, o których mowa w Zarządzeniu nr 36 Rektora PK z dnia 1 października 2012 r. w zakresie instruktażu ogólnego przeprowadzane są w formie zdalnej.

 

 

§ 2

 

 1. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:
  1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
  a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
  b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
  2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem POZ,
  3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie budynków PK przy użyciu maseczki lub przyłbicy,
  4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy,
  5) każda osoba biorąca udział w zajęciach korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć; nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników,
  6) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,
  7) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,
  8) należy o ile to możliwe, zachowywać bezpieczną odległość 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,
  9) miejsca do siedzenia na zajęciach dydaktycznych powinny być zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp
  w każdym kierunku; o ile rodzaj zajęć i warunki lokalowe pozwalają na zachowanie takiego odstępu.
 2. Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych informują studentów, doktorantów, oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek, tablicach informacyjnych lub przy wejściach do sal dydaktycznych.

 

 

§ 3

 

 1. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w trakcie semestru, organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz