ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 27 marca 2020 r. znak R.0201.35.2020

image_pdfimage_print
w sprawie przedłużenia terminów dotyczących przyznania w 2020 r. nagród „Student Lider pierwszego roku”
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1

1. Terminy, określone w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku” zostają odpowiednio przedłużone:

1) wysokość nagród Rektor PK ustali w terminie do 20 kwietnia 2020 r.,
2) wnioski należy składać we właściwych dziekanatach w terminie do 10 maja 2020 r.,
3) nagrody zostaną wypłacone w terminie do 30 maja 2020 r.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec kolejnym zmianom w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia i ograniczenia funkcjonowania uczelni.
 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prorektor ds. Studenckich
 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK