ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak R.0201.39.2020

image_pdfimage_print
dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym
1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 3 maja 2020 r.
2. W okresie zawieszenia zajęć zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowywania wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną.
3. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie do 3 maja 2020 r. 
 
2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Wydłuża się termin konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickim do 4 maja 2020 r. W tym okresie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
R E K T O R
 
prof. dr hab. inż. Jan Kazior