ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 kwietnia 2020 r. znak R.0201.40.2020

image_pdfimage_print

dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 658, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa przez:

1) pracowników jednostek organizacyjnych, których charakter pracy wiąże się z przyjmowaniem stron (interesantów, petentów), w szczególności: sekretariatów, dziekanatów, portierni, punktów kancelaryjnych, innych jednostek organizacyjnych administracji prowadzących obsługę pracowników lub studentów,

2) wszystkich pracowników PK, którzy opuszczają swoje stanowiska pracy i przemieszczają się ciągami komunikacyjnymi w budynkach i na zewnątrz, jak również udających się do innych jednostek w celach służbowych.

2. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zaleca się zakrywanie dróg oddechowych również przez pozostałych pracowników.

3. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do wyznaczenia miejsca (w ramach jednostki), w którym zostanie umieszczony szczelny pojemnik w celu składowania zużytych maseczek. W pojemniku powinien znajdować się worek foliowy analogicznie wykorzystywany przy gromadzeniu i odprowadzaniu odpadów zwykłych. Po wypełnieniu worek należy szczelnie zamknąć. Odbiór dokonywany będzie wraz odpadami zwykłymi.

4. Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu sprawują bezpośredni przełożeni.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prorektor ds. Kształcenia


dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK