pobrane

ZARZĄDZENIE NR 40 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 kwietnia 2020 r. znak R.0201.48.2020

image_pdfimage_print

 

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenia nr 24 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

                                                                             § 1

W Zarządzeniu nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

                                                                         § 1


Zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym

 

1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 16 czerwca 2020 r. (do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych przewidzianych w Zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020).


2. W okresie zawieszenia zajęć zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowywania wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną.


3. Zasady zaliczania zajęć dydaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz egzaminów dyplomowych zostaną określone w odrębnym zarządzeniu Rektora PK.


4. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie do 31 sierpnia 2020 r.”,

 

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:


„5. Wydłuża się termin konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickim do 25 maja 2020 r. W tym okresie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową.”,


3) w § 3 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:


„6. Plany urlopowe na rok 2020 r. sporządza się i przekazuje do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych w terminie do 29 maja 2020 r.”

 


§ 2


W Zarządzeniu nr 24 Rektora PK z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej w § 2 dodaje się ust. 4a o brzmieniu:


„4a. Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci mogą – za zgodą kierownika jednostki oraz dziekana – prowadzić na terenie uczelni prace badawcze wymagające terminowego ukończenia ze względu na zobowiązania wynikające z zawartych umów”.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R


prof. dr hab. inż. Jan Kazior