pk front

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.56.2020 w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1


1. W załączniku do Zarządzenie nr 26 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, z późn. zm wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 pkt 1, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„1. okresy zajęć dydaktycznych:

 

od 24 lutego do 23 marca 2020 r.
od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
od 4 maja do 30 maja 2020 r.
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
od 12 czerwca do 23 czerwca 2020 r.
od 1 września do 13 września 2020 r.”


„3. sesja egzaminacyjna:


od 24 czerwca do 30 czerwca 2020 r.”


„5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:


od 14 września do 20 września 2020 r.”

 

„6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego:

21 września 2020 r.

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/21:

22 września 2020 r.”

 

2) dodaje się § 5 w brzmieniu:

㤠5.

 

1. Zaleca się:


1) w okresie przed sesją egzaminacyjną w semestrze letnim organizowanie egzaminów zdalnych (online) w terminie zerowym;
2) do dnia 20 maja przeprowadzenie analizy zajęć laboratoryjnych umożliwiającej ich podział na dwa etapy realizacyjne: wstępny (wprowadzeniowo/opisowy) i zasadniczy.
2. W okresie do 23 czerwca 2020 r. realizowana jest w trybie zdalnym część wprowadzeniowo/opisowa zajęć laboratoryjnych.
3. W dniach od 1 do 13 września 2020 r. realizowana jest zasadnicza część zajęć laboratoryjnych prowadzona, w zależności od warunków epidemicznych, albo
w sposób stacjonarny na kampusach Politechniki Krakowskiej albo w sposób zdalny (projektowy).
4. Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim realizowana jest w trybie zdalnym
a poprawkowa sesja egzaminacyjna w tym semestrze, w zależności od warunków epidemicznych, albo w sposób stacjonarny na kampusach Politechniki Krakowskiej albo w sposób zdalny (projektowy).
5. Studenci przygotowujący prace dyplomowe mogą, po uzyskaniu zgody promotora, prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze. Prace badawcze mogą być realizowane pod warunkiem zapewnienia bezpiecznych warunków dla pracowników i studentów biorących w nich udział, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego.”

 

2. Tekst jednolity „Organizacji roku akademickiego 2019/2020”, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

 

§ 2


§ 1 ust. 1 Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm. otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach,  w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 23 czerwca 2020 r.”

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

 

Załącznik do Zarządzenia nr 46 Rektora PK z dnia 14 maja 2020 r