dsc

ZARZĄDZENIE NR 47 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.57.2020

image_pdfimage_print

w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku  z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm., zarządza się, co następuje:

 

§ 1


1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą Politechniki Krakowskiej, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację.
2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1 zaleca się korzystanie z następujących technologii informatycznych:
1) platforma e-learningowa ELF PK – wsparcie techniczne Centrum e-Edukacji;
2) Office365 (w szczególności MS Teams) – wsparcie techniczne Działu Informatyzacji PK oraz Centrum e-Edukacji;
4. Dopuszcza się wprowadzenie przez dziekana, po uprzednim uzyskaniu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK oraz uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studenckich, dodatkowych zasad przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na wydziale oraz wykorzystanie innych technologii informatycznych pod warunkiem, że ich implementacja do celów dydaktycznych jest legalna oraz technologie te umożliwiają kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację przy zapewnieniu ochrony danych osobowych studentów i pracowników PK. W przypadku nieotrzymania opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK w terminie 3 dni od przekazania prośby o jej wyrażenie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
5. W przypadku przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dla studentów z niepełnosprawnościami zaleca się stosowanie technologii informatycznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rekomendacji Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK.
6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona (nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot), a w przypadku jednostek pozawydziałowych dyrektor/kierownik tej jednostki.
7. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1, obowiązują do dnia 30 września 2020 r.

 

§ 2

 

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na zasadach określonych w § 1 możliwe jest dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w karcie przedmiotu.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji dziekana po uzyskaniu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK, która w terminie 3 dni od przekazania prośby o wyrażenie opinii może zgłosić swoje uwagi. W przypadku nieuwzględnienia uwag Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.
3. W przypadku zajęć organizowanych przez jednostki pozawydziałowe zmiany, o których mowa w ust. 1, lub dodatkowe zasady, o których mowa w § 1 ust. 4, wprowadza dyrektor/kierownik tej jednostki po uzyskaniu opinii przewodniczącego Samorządu Studentów PK i akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.
4. Informacje o wprowadzonych zmianach oraz terminach egzaminów i zaliczeń przekazywane są niezwłocznie studentom za pośrednictwem korespondencji
z wykorzystaniem systemu e-HMS lub platformy e-learningowej PK ELF oraz ogłoszone na stronie internetowej wydziału/jednostki pozawydziałowej, jednak nie później niż na miesiąc przed pierwszym egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK/przewodniczącego Samorządu Studentów PK termin ten może ulec skróceniu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów PK, pracowników PK oraz innych osób prowadzących zajęcia na PK zaleca się korzystanie przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie pk.edu.pl bądź zdefiniowanej przez studenta w jego profilu w systemie HMS.

 

§ 3


1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 r.

 

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK