Widok Wydziału od strony parkingu

ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 maja 2020 r. znak R.0201.58.202

image_pdfimage_print
w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania 
i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej wprowadza się:
1) procedurę przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określoną w załączniku nr 1,
2) zasady przygotowywania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację, określone 
w załączniku nr 2,
3) procedurę przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów 
i suplementów do dyplomów w trybie pracy zdalnej na Politechnice Krakowskiej, określoną w załączniku nr 3.
2. Zobowiązuje się promotorów i recenzentów prac dyplomowych, pracowników wchodzących w skład komisji egzaminów dyplomowych oraz studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych przeprowadzanych zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w ust. 1 do aktywowania usługi Office 365 zgodnie z wymogami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej nie później niż 14 dni przez terminem egzaminu dyplomowego. Informacje o zasadach aktywacji usługi Office 365 obowiązujących pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej znajdują się 
w serwisie Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej https://di.pk.edu.pl.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 r. 
 
Prorektor ds. Kształcenia
 
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK