pk front

ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 22 maja 2020 r. znak R.0201.64.2020

image_pdfimage_print

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przywrócenie świadczenia pracy na terenie Politechniki Krakowskiej


1. Przywraca się możliwość prowadzenia badań naukowych oraz wypełniania obowiązków organizacyjnych przez nauczycieli akademickich na terenie Politechniki Krakowskiej na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem nadzwyczajnego trybu pracy na PK.


2. Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się w rotacyjnym trybie pracy stacjonarnej na terenie PK, z jednoczesnym obowiązkiem pracy zdalnej w dni, w których pracownicy nie świadczą pracy na terenie PK. Decyzję o harmonogramie pracy oraz liczbie pracowników przebywających jednocześnie w miejscu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla, uwzględniając:

1) zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej, tj. obecność co najmniej jednego pracownika jednostki na terenie uczelni w godzinach od 8:00 do 14:00,
2) konieczność zapewnienia bezpiecznej odległości pomiędzy stanowiskami pracy (co najmniej 1,5 metra),
3) konieczność zapewnienia łączności telefonicznej i mailowej z pracownikami jednostki w godzinach podanych w pkt 1 (konieczność przekierowania telefonów stacjonarnych w celu umożliwienia codziennego kontaktu z pracownikami za pomocą łączności telefonicznej).

 

3. W przypadku braku możliwości powierzenia pracownikom pracy zdalnej, w szczególności ze względu na charakter wykonywanych obowiązków służbowych, kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla zwalnia takich pracowników z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (przestój).


4. Pracę na terenie PK wykonują pracownicy, do obowiązków których należy zapewnienie utrzymania ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i mienia, wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, w szczególności portierzy budynków, portierzy domów studenckich, pracownicy obsługi technicznej.


5. Organizacja pracy, w tym pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań, należy do kierowników jednostek organizacyjnych.


6. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.

 

 

§ 2

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy


1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:

1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń (co najmniej 1,5 metra),
2) zakrywania dróg oddechowych zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 32 z 16 kwietnia 2020 r.,
3) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,
4) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.

 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:

1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj, środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wyposażenie pracowników w przyłbice ochronne, wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).


3. Ustala się, że bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne jednostki organizacyjne PK jest prowadzona w godzinach miedzy 9:00 a 13:00.


4. Posiedzenia organów kolegialnych, komisji, zespołów oraz spotkania wyborcze odbywają się formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad zapewniających bezpieczeństwo ich uczestników, tzn. z zapewnieniem odpowiedniej odległości między uczestnikami, w zdezynfekowanych pomieszczeniach lub w formie zdalnej
w przypadkach, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione.

 

 

§ 3

Wyjazdy służbowe


Wstrzymuje się do odwołania wszelkie zagraniczne wyjazdy i przyjazdy pracowników, studentów i doktorantów, oraz zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum krajowych wyjazdów służbowych pracowników PK a także ich udziału służbowego w wydarzeniach lokalnych.

 

 

§ 4

Odwołanie konferencji, imprez


Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne.

 

 

§ 5

Zajęcia dydaktyczne oraz udział doktorantów i studentów w prowadzeniu badań naukowych

 

1. Kształcenie na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską prowadzone jest zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem sytuacji określonych w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Jeżeli obowiązujące przepisy na to pozwalają zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone w formie stacjonarnej jedynie za zgodą dziekana lub właściwego prorektora, po spełnieniu warunków zapewniających bezpieczne warunki prowadzenia zajęć.

 

3. Zaliczenia, egzaminy i egzaminy dyplomowe odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniach nr 52 i 53 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.

 

4. Jeżeli obowiązujące przepisy na to pozwalają, studenci przygotowujący prace dyplomowe mogą, po uzyskaniu zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze.

 

5. Doktoranci mogą prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej.

 

 

§ 6

Ograniczenia w dostępie do budynków


1. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone będą stałe lub doraźne ograniczenia dostępu na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK.


2. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.


3. Wszelkie incydenty oraz niepokojące zjawiska zaistniałe na terenie PK należy zgłosić do bezpośrednich przełożonych lub administratorów obiektów.

 

 

§ 7

Raportowanie


1. Pracownicy, studenci i doktoranci przekazują niezwłocznie informacje o:

1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną domową,
3) objęciu ich kwarantanną sanitarną.

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników) lub do właściwego dziekanatu (w przypadku studentów i doktorantów). 

 

3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”>rektor@pk.edu.pl.

 

§ 8


1. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną (Kraków, ul. Prądnicka 76, tel. 12 254 95 55, telefon alarmowy 667 881 188 w godz. między 15:00 a 7:30 i w weekendy) oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR). Na terenie Krakowa znajdują się następujące oddziały zakaźne:

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Macieja Jakubowskiego 2,
2) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 66.

 

2. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

 

 

§ 9


Z dniem 1 czerwca 2020 r. tracą moc:
1) Zarządzenie nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm.,
2) Zarządzenie nr 24 Rektora PK z dnia 16 marca w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej, z późn. zm.

 


§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

 

R E K T O R


prof. dr hab. inż. Jan Kazior