Zarządzenie Rektora

Zasady funkcjonowania PK od 28 marca br. – zarządzenie rektora

image_pdfimage_print

 

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 marca 2022 r.
znak R.0201.35.2022

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej
od 28 marca 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2022 r. poz. 679) zarządzam, co następuje:
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej
1. Nauczyciele akademiccy:
1) wypełniają obowiązki organizacyjne na terenie Politechniki Krakowskiej,
2) wypełniają obowiązki dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej, o ile warunki techniczne i lokalowe na to pozwalają,
3) mogą prowadzić badania naukowe na ternie Politechniki Krakowskiej.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana lub właściwego prorektora nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość spoza terenu PK, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniemu przełożonemu możliwości kontroli prowadzenia w/w zajęć.
3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi (za jego zgodą) wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji:
1) kiedy pracownik zostaje – w drodze decyzji właściwego inspektora sanitarnego – objęty izolacją bądź kwarantanną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala,
2) kiedy dziecko pracownika, które nie ukończyło 14 roku życia zostaje objęte kwarantanną lub izolacją, co uniemożliwia uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły albo kiedy placówka edukacyjna, dana grupa lub klasa, do której uczęszcza dziecko przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Przypadki takie należy udokumentować wydrukiem z Indywidualnego Konta Pacjenta potwierdzającym objęcie dziecka kwarantanną lub izolacją albo informacją z danej placówki edukacyjnej o przejściu całej placówki, danej grupy lub klasy, do której uczęszcza dziecko, na tryb nauczania zdalnego.
5. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, jak również dokumenty, o których mowa w ust. 4, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
6. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń,
2) ograniczania kontaktów bezpośrednich do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
3) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem.
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych
Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o formie posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
§ 4
Wyjazdy służbowe
Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe.
§ 6
Organizacja kształcenia
Organizacja kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. z późn. zm.
§ 7
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
§ 8
1. W Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 3.
2. W Zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 106 Rektora PK z 12 października 2020 r., z późn. zm. w § 1 ust. 2 skreśla się pkt. 2.
§ 9
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 7 czerwca 2021 r., z późn. zm.
2) Zarządzenie nr 32 Rektora PK z 16 kwietnia 2020 r. dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK, z późn. zm.,
3) Polecenie służbowe nr 8 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19.
2. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia wykonują pracę zdalną zleconą na podstawie § 1 ust. 3 uchylanego Zarządzenia nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r.,z późn. zm. świadczą ją do końca okresu odbywania izolacji lub kwarantanny.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz