Dodatek okresowy dla pracowników badawczych i badawczo-dyd

Zasady przyznawania dodatku okresowego dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych – LIDER

image_pdfimage_print

Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (Lider) na rok 2023, obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

1.    Dodatkowe wynagrodzenie dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego jest przyznawane zgodnie z §23 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Załącznik do Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia 30 marca 2022 roku).

2.    Kandydaci wyłaniani są na podstawie kryteriów podanych w punkcie 3 niniejszych zasad, a dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z listą rankingową wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego oraz limitem określanym corocznie przez Rektora Politechniki Krakowskiej. Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest tylko w okresie zatrudnienia na WM PK. Wydział w ramach możliwości finansowych może przyznać wynagrodzenia ponad limit określony przez Rektora Politechniki Krakowskiej, zgodnie z całościową listą rankingową. W przypadku zmiany stanowiska z badawczego  lub badawczo-dydaktycznego na dydaktyczne w trakcie wypłacania dodatkowego wynagrodzenia, staje się ono dodatkiem okresowym (zgodnie z §21 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki).

3.    Przy tworzeniu listy rankingowej brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

–   publikacje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, z lat 2021-2022, zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (z afiliacją autora do Politechniki Krakowskiej) i opublikowane w czasopiśmie znajdującym się Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN aktualnym w dniu 31.12.2022 r., przy przyjęciu liczby punktów przyznanych za publikacje zgodnie z tym wykazem; brane są pod uwagę publikacje za co najmniej 70 punktów; za rok opublikowania przyjmuje się rok opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma.

–   patenty przyznane w roku poprzedzającym rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Politechniki Krakowskiej (75 pkt. za patent przyznany przez Urząd Patentowy RP; 100 pkt. za patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do OECD, pod warunkiem zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP); za rok przyznania patentu przyjmuje się rok jego opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Liczba punktów za osiągnięcie wieloautorskie jest dzielona przez liczbę autorów.

Dla każdego osiągnięcia wyznaczany jest indywidualny udział autorski wnioskującej osoby, będący odwrotnością liczby autorów tego osiągniecia. Suma indywidualnych udziałów autorskich zgłaszanych za osiągnięcia nie może przekraczać wartości 4.  

W zgłoszeniu dokonywanym przez osobę, której przyznano dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy za publikacje lub patenty w poprzednich latach, nie mogą być wykazywane osiągnięcia, za które dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy został przyznany w poprzednim roku.

4.    Ubieganie się o zwiększanie wynagrodzenia wymaga złożenia wniosku przez zainteresowanego pracownika wraz z wydrukiem opisującym publikację z Bazy Publikacji Pracowników Biblioteki PK lub wydrukiem strony ogłoszenia patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą.

5.    Wnioski wraz z udokumentowanymi dokonaniami należy składać do Sekretariatu Dziekana WM, po zaparafowaniu przez Kierownika Jednostki WM zatrudniającej pracownika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia, zgodnie z załączonym wzorem. Przyjmuje się, że wniosek może dotyczyć osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku badawczym i badawczo-dydaktycznym na dzień 1 stycznia roku którego dodatkowe wynagrodzenie dotyczy.

6.    Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich upublicznienie w ramach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

7.    Lista kandydatów do przyznania dodatkowego wynagrodzenia przedstawiana jest przez Dziekana Rektorowi PK oraz Kolegium Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, ……………………………….

 

……………………………………………………………………

Stopień / tytuł naukowy Imię i Nazwisko

 

……………………………………………………………………

Jednostka Wydziału

 

Dziekan

Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

 

Zgłaszam swoją kandydaturę do wydziałowego konkursu o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w roku 2021 za osiągnięcia w latach 2019-2020.

Do konkursu zgłaszam wykazane w poniższej tabeli osiągnięcia.

 

L.P.

OPIS OSIĄGNIĘCIA

LICZBA

WSZYSTKICH AUTORÓW OSIĄGNIĘCIA

(n)

CAŁKOWITA

LICZBA

PUNKTÓW

ZA

OSIĄGNIĘCIE

(P)

LICZBA

PUNKTÓW

OSOBY

ZGŁASZAJĄCEJ ZA OSIĄGNIĘCIE

(P/n)

INDYWIDUALNY

UDZIAŁ

AUTORSKI

OSIĄGNIĘCIA

(1/n)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

 

W załączeniu:

– wydruk z Bazy Publikacji Pracowników Biblioteki PK dokumentujący artykuły

– wydruk ogłoszenia patentu(-ów)

 

 

 

………………………………………………………..                       ………………………………………………………..

Podpis Kierownika Jednostki                                                                    Podpis Osoby zgłaszające

Załączniki