1

Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia
Harmonogram spotkań – studia stacjonarne I stopnia
Harmonogram spotkań – studia niestacjonarne I stopnia
Przydział specjalności
Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Studenci wypełniają deklaracje w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i dwie rezerwowe oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Link do formularza wyboru specjalności zostanie udostępniony studentom w dniu prezentacji specjalności w Wirtualnym Dziekanacie PK.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone bez braków punktowych dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana na podstawie deklaracji studentów oraz listy rankingowej. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 18 studentów. Proszę świadomie wskazywać specjalności w ankietach, gdyż po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu list, zmiany nie będą możliwe.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona. W przeciwnym wypadku przydzielana jest specjalność, na której znajdują się wolne miejsca.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności, w zależności od wolnych miejsc.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień 31 marca.

Harmonogram spotkań – studia stacjonarne I stopnia

Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności przez studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się:

w środę 12.01.2022 r.

w sali wirtualnej na platformie ZOOM.

Ankiety należy uzupełnić do dnia 27.01.2022 r.

Link do ankiet będzie dostępny w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Szczegółowy harmonogram:

 

Automatyka i Robotyka

sala wirtualna wm-ws01 na platformie ZOOM

 • Automatyzacja systemów wytwarzania  – godz. 11:05 – 11:20
 • Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń  – godz. 11:25 – 11:40
 • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych – godz. 11:45 – 12:00

Inżynieria Medyczna

sala wirtualna wm-ws02 na platformie ZOOM

 • Biomechanika – godz. 11:05 – 11:20
 • Inżynieria kliniczna – godz. 11:25 – 11:40

Inżynieria Produkcji

sala wirtualna wm-ws03 na platformie ZOOM

 • Systemy CAD/CAM – godz. 11:05 – 11:20
 • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa – godz. 11:25 – 11:40
 • Techniki wytwarzania – godz. 11:45 – 12.00

Inżynieria Środków Transportu

sala wirtualna wm-ws04 na platformie ZOOM

 • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego – godz. 11:05 – 11:20
 • Inżynieria pojazdów szynowych – godz. 11:25 – 11:40
 • Inżynieria środków transportu przemysłowego – godz. 11:45 – 12:00
 • Środki techniczne w logistyce i spedycji 12.05 – 12.20

Mechanika i Budowa Maszyn

sala wirtualna wm-ws06 na platformie ZOOM

 • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie – godz. 11:05 – 11:20
 • Mechanika Konstrukcji i Materiałów – godz. 11:25 – 11:40
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne – godz. 11:45 – 12:00

Pojazdy Samochodowe

sala wirtualna wm-ws07 na platformie ZOOM

 • Budowa i badania pojazdów samochodowych – godz. 11:05 – 11:20
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych – godz. 11:25 – 11:40
 • Źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych – godz. 11:45-12:00

Harmonogram spotkań – studia niestacjonarne I stopnia

Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności przez studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się:

w sobotę 08.01.2022 r.

w sali wirtualnej na platformie ZOOM.

Ankiety należy uzupełnić do dnia 23.01.2022 r.

Link do ankiet będzie dostępny w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Szczegółowy harmonogram:

Automatyka i Robotyka

w sali wirtualnej wm-ws01 na platformie ZOOM

 • Automatyzacja systemów wytwarzania – godz. 13:45 – 14:00
 • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych – godz.14:05 – 14:20

Mechanika i Budowa Maszyn

w sali wirtualnej wm-ws02 na platformie ZOOM

 • Mechanika Konstrukcji i Materiałów – godz. 13:45 – 14:00
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne – godz. 14:05 – 14:20

Pojazdy Samochodowe

w sali wirtualnej wm-ws04 na platformie ZOOM

 • Budowa i badania pojazdów samochodowych – godz. 13:45 – 14:00
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych – godz. 14:05 – 14:20

 

Przydział specjalności

Przydział specjalności po rozpatrzeniu odwołań:

przydział specjalności studia stacjonarne I stopnia

przydział specjalności studia niestacjonarne I stopnia